Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Koronaviruset: Undervisning og eksamen Høst 2020

Gjennomføring av undervisning og eksamen høsten 2020 vil påvirkes av koronasituasjonen.

Les oppdatert informasjon om undervisning og eksamen høstsemesteret 2020

Emnet vil høsten 2020 ha bokstavkarakter, A-F.


Eksamen vår 2020: Les vedtak fra 25. mars om eksamen våren 2020. 


Diskriminerings- og likestillingsrett valgemnet omfatter den rettslige beskyttelsen mot diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, funksjonsnedsettelse og alder samt kombinasjoner av disse etter menneskerettighetene, EU/EØS-retten og norsk rett.
Faget går på tvers av rettsområder som arbeidsrett, utdanningsrett, barnerett, velferdsrett, statsrett og strafferett.  Rettskildebildet, særlig forholdet mellom internasjonale og nasjonale rettskilder, er en gjennomgående dimensjon. Emnet gir en grundig innføring i de ulike diskrimineringsgrunnlagene og samspillet mellom dem. Særlig sentralt er diskrimineringsvernets individuelle side (herunder vernet mot direkte og indirekte diskriminering) og vernets strukturelle side, og samspillet mellom disse. Likestillings- og diskrimineringsloven 2017 utgjør det sentrale rettslige utgangspunktet for emnet. Også diskrimineringsombudsloven 2017 er et viktig utgangspunkt i emnet. 

Emnet gir, med utgangspunkt i samspillet mellom diskrimineringsgrunnlagene kjønn, etnisitet og religion, en innføring i det sammensatte diskrimineringsvernets betydning innen arbeidsliv, familieliv, utdanning og i forhold til rettighetsinformasjon. Forholdet mellom et individuelt og strukturelt vern er et gjennomgående perspektiv som belyses gjennom eksempler fra arbeidsliv, utdanning, religiøst liv, familieliv og rettsinformasjonspraksis. Vernets betydning for utforming av lovgivning på andre områder belyses gjennom eksempler fra velferdsrett og strafferett. Håndheving og bevisbyrdeprinsippene, herunder nasjonale og internasjonale domstolers og håndhevingsorganers  kompetanse,  er også omfattet. Videre rettes søkelys mot bredere rettslige og rettspolitiske diskusjoner om vernets innhold, utforming og håndheving.

Valgemnet har som formål å gjøre studentene i stand til å fortolke, anvende og vurdere eksisterende norske og internasjonale regler som gjelder likestilling og diskriminering i arbeid som advokater, dommere, likestillingsrådgivere, utredere og saksbehandlere i offentlig forvaltning og organisasjonsliv.


Ønsker du faglig spesialisering på masterprogrammet i rettsvitenskap? Emnet er del av profilen Arbeidsliv og ikke-diskriminering og profilen Velferd og likeverd.

Les mer om profiler

Hva lærer du?

Emnet gir deg verktøy til å identifisere tilfelle av direkte, indirekte og strukturell diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, alder, eller nedsatt funksjonsevne etter internasjonale menneskerettigheter, EU-rett og norsk rett. Du finner læringskrav og litteraturliste på emnets semesterside.

Opptak og adgangsregulering

Du kan melde deg til dette emnet dersom du er registrert student ved Universitetet i Oslo og har avlagt forkunnskapskravene her. Har du avlagt forkunnskapskravene ved annen utdanningsinstitusjon må du søke opptak til valgemner på masternivå. Alle søkere må oppfylle forkunnskapskravene.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter må fylle ett av disse kravene:

Du er unntatt fra forkunnskapskravene hvis du har opptak til et annet masterprogram ved UiO der juridiske valgemner er integrert i studieprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

Minst tre års jusstudier.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

4-timers skriftlig eksamen

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Emnet har open book-eksamen i kombinasjon med Lovdata Pro. Alle fysiske papirbaserte hjelpemidler (bøker, utskrifter, notater o.l.) kan benyttes under eksamen. Hjelpemidlene kan innarbeides etter eget ønske.

Under eksamen vil det også gis tilgang til samtlige digitale hjelpemidler i Lovdata Pro.

Øvrige elektroniske eller digitale hjelpemidler er ikke tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Dette er en åpen bok, digital skoleeksamen. Du har lov til å bruke materiale som er skrevet på papir under eksamen. Dette inkluderer bøker, forelesningsmaterialer og egne notater, enten håndskrevne eller trykte. Det er ingen begrensninger på å markere eller fremheve disse skriftlige materialene.

Du får i tillegg adgang til Lovdata under eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning

Det juridiske fakultet har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet. 
 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på mastestudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Dette emnet er på master-nivå. Vi tilbyr også emnet på bachelor-nivå (10 studiepoeng), se JUR1590 – Diskriminerings- og likestillingsrett. Se oversikten over om overlappende emner. Ved overlapp vil vekttallsreduksjonen registreres på bachelor-emnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk