Læringskrav - JUS5590

Se emnesiden for fagbeskrivelse

Her angis hva som er læringskrav og pensum for studenter som tar eksamen på master- eller bachelornivå i emnet JUS5590-diskriminerings- og likestillingsrett. Merk at det er egne litteraturlister og egne læringskrav avhengig av om du tar master-emnet på 10 studiepoeng eller bachelor-emnet på 10 studiepoeng.

Læringskrav for JUS5590 - master-emnet på 10 studiepoeng (for jusstudenter, masterstudenter og jurister)

Det kreves god forståelse av:

 • Forholdet mellom grunnleggende rettsprinsipper som likhet, verdighet og frihet med fokus på retten til likebehandling og ikke-diskriminering i et mangfoldig og inkluderende samfunn
 • Overordnede rettskildemessige prinsipper av betydning for forholdet mellom norsk rett, menneskerettighetene og EU/EØS-retten på likestillings- og diskrimineringsrettens området. Sentralt står forholdet mellom nasjonalt vedtatte lover som Grunnloven, likestillings- og diskrimineringsloven, diskrimineringsombudsloven og Norges internasjonale forpliktelser etter EU/EØS-retten og internasjonale menneskerettigheter.
 • Diskrimineringsvernets innhold, individuelt  og strukturelt, med fokus på diskrimineringsgrunnlagene kjønn, etnisitet, religion, livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, funksjonsnedsettelse og alder og en kombinasjon av dem.
 • Forholdet mellom et individuelt og strukturelt diskrimineringsvern, herunder vernet mot direkte og indirekte diskrimingering, vernet mot trakassering og seksuell trakassering, samt positive forpliktelser som offentlige og private arbeidsgiveres aktivitets- og redegjørelsesplikt, myndigheters plikt til å avskaffe stereotype oppfatninger innen de ulike diskrimineringsområdene, plikten til å forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering og adgangen til bruk av positiv særbehandling.
 • Diskrimineringsvernets betydning for utformingen av annen lovgivning
 • Likestillings- og diskrimineringsombudets og Diskrimineringsnemndas organisering og kompetanse, samt internasjonal overvåking og håndheving av diskrimineringsforpliktelsene.
 • Reglene om bevisbyrde samt forholdet mellom kompetansen til nemnda og ordinære domstoler blant annet når det gjelder ileggelse av , sanksjoner som erstatning og oppreisning
 • Vernets saklige virkeområde.

Det kreves kjennskap til:

 • Hovedtrekk i diskrimineringsvernets utvikling og samfunnsmessige kontekst.
 • Ulike teoretiske forståelser av forholdet mellom likestilling og ikke-diskriminering, sosial, kulturell, religiøs og rettslig pluralisme
 • Ulike rettsteoretiske og rettspolitiske syn på likestillings- og diskrimineringsvernets innhold, utforming og håndheving.

Læringskrav for JUR1590 - bachelor-emnet på 10 studiepoeng  (for studenter på bachelor-nivå)

Det kreves kunnskap om og forståelse av:

 • Forholdet mellom grunnleggende rettsprinsipper som likhet, verdighet og frihet med fokus på retten til likebehandling og ikke-diskriminering i et mangfoldig og inkluderende samfunn
 • Overordnede rettskildemessige prinsipper av betydning for forholdet mellom norsk rett, menneskerettighetene og EU/EØS-retten på likestillings- og diskrimineringsrettens området. Sentralt står forholdet mellom nasjonalt vedtatte lover som Grunnloven, likestillings- og diskrimineringsloven og Norges internasjonale forpliktelser etter EU/EØS-retten og internasjonale menneskerettigheter.
 • Diskrimineringsvernets innhold, individuelt og strukturell, med fokus på diskrimineringsgrunnlagene kjønn, etnisitet, religion, livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, funksjonsnedsettelse og alder og en kombinasjon av dem.
 • Forholdet mellom et individuelt og strukturelt diskrimineringsvern, herunder vernet mot direkte og indirekte diskriminering, vernet mot trakassering og seksuell trakassering, samt positive forpliktelser som offentlige og private arbeidsgiveres aktivitets- og redegjørelsesplikt, myndigheters plikt til å avskaffe stereotype oppfatninger innen de ulike diskrimineringsområdene, plikten til å forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering og adgangen til bruk av positiv særbehandling.
 • Likestillings- og diskrimineringsombudets og Diskrimineringsnemndas organisering, samt internasjonal overvåking og håndheving av diskrimineringsforpliktelsene

Det kreves kjennskap til:

 • Hovedtrekk i diskrimineringsvernets utvikling og samfunnsmessige kontekst.
 • Ulike teoretiske forståelser av forholdet mellom likestilling og ikke-diskriminering, sosial, kulturell, religiøs og rettslig pluralisme.
 • Ulike rettsteoretiske og rettspolitiske syn på likestillings- og diskrimineringsvernets innhold, utforming og håndheving.

Se litteraturlister for bachelor- og masternivå i Leganto

Publisert 27. mai 2020 10:38 - Sist endret 17. des. 2021 14:15