Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet erstatter JUR5800 – Selskapsrett (nedlagt)

Studiet omfatter læren om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper på grunnlag av lovene om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper av 1997. Faget innebærer en fordypning og spesialisering i forhold til obligatorisk selskapsrett til studiets 3.avd., og er i omfang tilpasset for studenter som har disse forkunnskaper. Faget kan også studeres uavhengig av obligatorisk selskapsrett til 3.avd., men vil da kreve en viss ekstrainnsats.


Ønsker du faglig spesialisering på masterprogrammet i rettsvitenskap? Emnet er del av profilen Arbeidsrett og arbeidslivsspørsmål.

Les mer om profiler

Hva lærer du?

Emnet gir god forståelse av læren om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper.

Opptak og adgangsregulering

Du kan melde deg til dette emnet dersom du er registrert student ved Universitetet i Oslo og har avlagt forkunnskapskravene her. Har du avlagt forkunnskapskravene ved annen utdanningsinstitusjon må du søke opptak til valgemner på masternivå. Alle søkere må oppfylle forkunnskapskravene.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter må fylle ett av disse kravene:

Du er unntatt fra forkunnskapskravene hvis du har opptak til et annet masterprogram ved UiO der juridiske valgemner er integrert i studieprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

Minst tre års jusstudier

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger

Eksamen

Hjemmeeksamen, 2 dager, ordgrensen er 3000 ord.

Det kreves korrekte henvisninger til alle kilder. Juridisk bibliotek har utarbeidet en mal for henvisninger som kan brukes i skriving av akademiske juridiske tekster.

Les om fusk på eksamen

Innlevering av hjemmeeksamen skjer i den digitale innleveringsløsningen INSPERA.

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning

Det juridiske fakultet har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet. 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Se oversikten over om overlappende emner.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk