Tidligere eksamensoppgaver for JUS5801 - Selskapsrett

Dette emnet endret emnekode fra JUR5801 til JUS5801 våren 2012. Endringen medførte en redusering av studiepoeng fra 15 til 10, men læringskravene forble de samme.

Vår 2022

Vår 2021

Vår 2020

Vår 2019

Gjør rede for grunnleggende prinsipper og hovedregler i forholdet mellom aksjonærene og aksjeselskapet, derunder kort om forskjellen mellom aksjeselskapet og allmennaksjeselskapet i så måte.

Vår 2018

Vår 2017

Vår 2016

Vår 2015

Vår 2014

Gjør kort rede for formålet med og hensynene bak reguleringen av selskapsfinansiering av aksjeerverv i aksjeloven og allmennaksjeloven § 8-10, slik bestemmelsen lød før 2013-reformen og slik den er utformet nå.  Drøft og vurdér med utgangspunkt i formål og hensyn den nåværende regulering av selskapsfinansiering av aksjeerverv i aksjeloven og allmennaksjeloven § 8-10.

Vår 2013

Gjør rede for og drøft beskyttelsen av selskapskapitalen i aksjelovene etter endringene iht. lovvedtak 68 (2012-2013).

Vedtaket etter førstegangsbehandling i Stortinget 30. mai 2013 er vedlagt (legg til grunn at dette blir vedtatt uten endringer i annengangsbehandlingen i Stortinget).

Vår 2012

Omsetningsbegrensninger som styresamtykke til aksjeoverdragelser og forkjøpsrett for aksjonærer ved aksjeoverdragelser. Fremstill og vurder disse reglene utfra hovedregelen om fri omsettelighet av aksjer og de interesser og hensyn som gjør seg gjeldende på dette området.

Tidligere eksamensoppgaver for JUR5801

Vår 2011

Selskapets samtykke til aksjeovergang, inkludert rettsvirkningene av samtykkenektelse.

Vår 2010

1. Drøft rettsreglene om styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i aksjeselskap og om kapitalforhøyelse som besluttes av styret.
2. Redegjør for grunner som kan medføre at  beslutning om styrefullmakt eller styrebeslutning  om kapitalforhøyelse er ugyldig, og for den enkelte aksjeeiers adgang til å få ugyldigheten fastslått ved søksmål.

Begge oppgaver skal besvares.

Vår 2009

Styremedlemmers inhabilitet i aksjeselskaper.

Vår 2008

Rettsvirkningene av at samtykke til aksjeerverv blir nektet.

Høst 2007

Drøft rettsreglene om rett til å overta aksje som skal skifte eier eller har skiftet eier. Både aksjeselskap og allmennaksjeselskap skal behandles. Drøftelsen skal baseres på de rettsregler som er i kraft.

Publisert 7. juni 2013 09:56 - Sist endret 13. mai 2022 09:07