Tidligere eksamensoppgaver for JUS5810 - Opphavsrett

Dette emnet endret emnekode fra JUR5810 til JUS5810 høsten 2011. Endringen medførte en redusering av studiepoeng fra 15 til 10, men læringskravene forble de samme.

Høst 2019

Høst 2018

Høst 2017

Høst 2016

Høst 2015

Høst 2014

Høst 2013

Høst 2012

Høst 2011

Tidligere eksamensoppgave for JUR1810 og JUR5810

Høst 2010

Høst 2009

Høst 2008

Om eksemplarfremstilling til privat bruk:

1. Redegjør for innholdet i og betydningen av begrepene ”privat bruk” og ”enkelte eksemplar” i åndsverkloven § 12.

2. Gjør rede for hvilken betydning vernet for tekniske beskyttelsessystemer i åndsverkloven § 53a har for adgangen til å fremstille eksemplar til privat bruk.

Begge spørsmålene skal besvares.

Høst 2007

En forfatter av en fagartikkel ønsker i sin artikkel, uten å innhente samtykke, å gjengi ca. en halv sides tekst fra en annen forfatters artikkel om samme emne, samt å bruke et vernet fotografi til å illustrere egen tekst. Skriv en redegjørelse for hvilke opphavsrettslige problemer en slik bruk reiser, og hva som kreves for at bruken skal være lovlig.

Høst 2006

  1. 1.    Redegjør for, og problematiser, grunnsetningen om at ideer ikke har opphavsrettslig vern.
  2. 2.    Redegjør for regelen om spredningsrettens konsumpsjon i åndsverklovens § 19 og dens begrunnelse. Ta herunder stilling til om regelen gjelder bestilling og overføring av verk på Internett, og begrunn standpunktet.

Begge oppgavene skal besvares.

Publisert 7. juni 2013 09:56 - Sist endret 6. des. 2019 09:15