Læringskrav - JUS5860

Fagbeskrivelse

Felles fagbeskrivelse for tredjepersonsfagene:

Fagene panterett, konkurs og dynamisk tingsrett utgjør til sammen faget tredjepersonsvern. Dynamisk tingsrett er obligatorisk pensum til femte semester. Fagene karakteriseres for det første ved at de gjelder forholdet til tredjeperson. De angår i såkalte tredjepersonskonflikter. Dette er typisk konflikter der en part i en kontrakt er i et konkurranseforhold til andre omsetningserververe eller til kontraktsmotpartens kreditorer som ønsker å gjøre beslag i kontraktgjenstanden gjennom utleggspant eller konkurs.

Til fagene hører også regler for tilsvarende konflikter der rettsposisjonen er etablert på annet grunnlag enn ved kontrakt, særlig ved utleggspant.

I fagene behandles for det annet også i betydelig utstrekning forholdet mellom partene. Dette gjelder for eksempel reglene om hvilken rådighet en skyldner har når det er tatt utlegg i et av hans eller hennes formuesgoder, og hvorledes en konkurs innvirker på skyldnerens rådighet. Når slike rådighetsbegrensinger har sammenheng med kontraktsfestede rettigheter – for eksempel panterettigheter – har faget sterke forbindelseslinjer til kontraktsretten.

For det tredje omfatter fagene regler som ligger i grenselandet mellom privatretten og prosessretten, og som det er nødvendig å vite noe om for å kunne forstå pant og konkurs i sin sammenheng. Dette gjelder især de prosessuelle reglene om gjeldsforhandling og konkurs, og reglene i tvangsfullbyrdelsesloven om utlegg og tvangsdekning der et krav er pantesikret.

Reglene om tredjepersonsvern har nær sammenheng med faget selskapsrett slik det er utformet i denne studieordningen. Hvis noen har kapital som ønskes innskutt i et nytt prosjekt, kan det for eksempel være to alternativer: Enten å yte et pantelån til den nye virksomheten eller å bli aksjonær i den. Studiet av tredjepersonsvern og selskapsrett vil til sammen gi et bilde av fordeler og ulemper med de to alternativene.

I konkursretten behandles reglene om konkurs og andre former for kreditorbeslag i skyldnerens formuesgoder, den nærmere avgrensning av hvilke formuesgoder det kan tas beslag i og fordelingen av det beslaglagte kreditorene imellom.

Panteretten er en særrett til å søke dekning i visse formuesgoder som tilhører skyldneren. Faget omfatter panterett sikret (i) ved avtale (ii) ved utlegg og (iii) direkte i kraft av loven (legalpant).

Faget omfatter reglene om adgangen til å stifte panterett, reglene om selve stiftelsen samt forholdet mellom panthaver og pantskyldneren før panteretten utnyttes aktivt (panteretten på sikringsstadiet)og idet den utnyttes aktivt (panteretten på dekningsstadiet).

Reglene om i hvilken utstrekning tredjeperson må respektere panteretten som omsetningserverver eller beslagleggende kreditor er av sentral betydning. Reglene om pant finnes først og fremst i panteloven. Denne loven suppleres av tvangsfullbyrdelsesloven når det gjelder etablering av utleggspant og tvangsdekning, og av blant annet tinglysingsloven når det gjelder forholdet til tredjeperson. Selv om lovverket er moderne, er det på en rekke punkter nødvendig å studere rettspraksis. Panteretten slik den er utformet i denne studieordningen, tar sikte på å gi et overblikk over panterett og tvangsfullbyrdelse.
 

Læringskrav

Kunnskap


Studenten skal ha god forståelse av følgende emner:

 • Konkursrett
  • Formene for kreditorbeslag, herunder likheter og forskjeller mellom de forskjellige former for kreditorbeslag.
  • Insolvensbegrepet og dets betydning.
  • Hovedregelen om beslagsretten (dekningsloven § 2-2).
  • De lovfestede beslagsforbudene (dekningsloven §§ 2-3 til 2-6).
  • Beslagsretten i forhold til tredjeperson, med unntak av hjemmelsmannens rett til penger.
  • Reglene om beslagsretten i selskapsforhold.
  • Bobehandlingens innvirkning på skyldnerens kontraktsforhold, herunder stansningsrett og kjøpers stilling i selgers konkurs.
  • Motregning.
  • Hovedkreditors dividenderett i solidarskyldforhold, med unntak av medskyldnerens stilling.
  • Reglene om dividende ved konkurs.
  • Reglene om massefordringer ved konkurs.
  • Reglene om omstøtelse.
 • Panterett
  • Panterettens karakter og hovedtrekk
  • Hovedreglene om pantsettelse
  • Hovedreglene om tvangsfullbyrdelse
 • Internasjonale aspekter
  • Prinsippene for lovvalg og jurisdiksjon i tingsrettslige konflikter
  • Prinsippene for internasjonal insolvensbehandling


Ferdigheter
 

Studenten skal kunne drøfte og avgjøre praktiske rettsspørsmål som gjelder panterett og konkursrett samt internasjonale aspekter ved alle slags tingsrettslige tredjepersonskonflikter, alt innenfor kunnskapskravenes ramme.  Videre skal studenten være i stand til å framstille reglene på området, se sammenhengen mellom regler og gi en selvstendig vurdering av enkeltregler.


Generell kompetanse
 

Studenten skal tilegne seg innsikt i hensynene bak reglene om tingsrettslige tredjepersonskonflikter og være i stand til å reflektere over sammenhengen mellom disse reglene og rettsregler på andre områder.

 

Se litteraturliste i Leganto

Publisert 25. mai 2020 15:03 - Sist endret 25. mai 2020 15:03