Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Naturressursrett i et miljøperspektiv bygger først og fremst på JUS2211 forvaltningsrett, særlig miljørett, samt fagene EØS-rett og folkerett fra JUS2111.

Bakgrunnen for faget er behovet for å se forvaltningen av naturressurser i sammenheng med miljøretten. Et vesentlig mål for norsk forvaltning har vært å sikre integrering av miljøhensyn i forvaltningssystemene for naturressurser. Faget omhandler naturressurssektorer valgt ut på grunnlag av den betydning de har for norsk samfunn, miljø og økonomi. Faget har som mål å gi kunnskap om hvordan miljøhensyn kan integreres i de ulike sektorene og hvordan dette har vært gjort i Norge. Studentene skal gjennom studiet av de ulike sektorene også få kunnskap om generelle prinsipper for og tilnærmingsmåter til integrering av miljøhensyn. Det legges videre opp til en kritisk refleksjon omkring hva som best vil ivareta miljøhensyn: en styrking av miljøforvaltningen eller en økt integrering av miljøhensyn i sektorene. Denne delen av faget trekker på rettsøkonomiske og rettssosiologiske tilnærminger. Faget omhandler også internasjonale perspektiver på naturressursforvaltning. De naturressursene som behandles er:

  • Marin fisk
  • Ferskvann
  • Skog
  • Mineraler

Ønsker du faglig spesialisering på masterprogrammet i rettsvitenskap? Emnet er del av profilen Naturressurser og miljø.

Les mer om profiler

Hva lærer du?

Du finner læringskrav og litteraturliste på emnets semesterside.

Opptak og adgangsregulering

Du kan melde deg til dette emnet dersom du er registrert student ved Universitetet i Oslo og har avlagt forkunnskapskravene her. Har du avlagt forkunnskapskravene ved annen utdanningsinstitusjon må du søke opptak til valgemner på masternivå. Alle søkere må oppfylle forkunnskapskravene.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter må fylle ett av disse kravene:

Du er unntatt fra forkunnskapskravene hvis du har opptak til et annet masterprogram ved UiO der juridiske valgemner er integrert i studieprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

Minst tre års jusstudier.

Overlappende emner

Undervisning

Det gis ingen undervisning i emnet, men studenten kan lese emnet og gå opp til eksamen på egenhånd.

Eksamen

4-timers skriftlig eksamen

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning

Det juridiske fakultet har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Det gis ingen undervisning i emnet, men studenten kan lese emnet og gå opp til eksamen på egenhånd.

Eksamen

Høst 2019

Emnet er vedtatt nedlagt, siste eksamen gis høsten 2019.