Tidligere eksamensoppgaver for JUS5920 - Naturressursrett i et miljøperspektiv

Dette emnet endret emnekode fra JUR5920 til JUS5920 høsten 2011. Endringen medførte en redusering av studiepoeng fra 15 til 10, men læringskravene forble de samme.

Høst 2019

Høst 2018

Høst 2017

Høst 2016

Høst 2015

Høst 2014

Gjør rede for Norges mulighet for å oppfylle utslippsforpliktelser under Kyoto-protokollen gjennom fleksibilitetsmekanismene. Drøft fordeler og ulemper ved fleksibilitetsmekanismene. Drøft også hvordan fleksibilitetsmekanismene forholder seg til utvalgte miljørettslige prinsipper. Hovedfokus for redegjørelsen og drøftelsene skal være «Clean Development Mechanism».

Høst 2013:

Begge oppgaver skal besvares. Det skal brukes omtrent like mye tid på hver av oppgavene.

  1. Gjør rede for skillet mellom «vern» og «bærekraftig bruk» av natur og hvordan dette skillet kommer til uttrykk i internasjonal og norsk rett.
  2. Gjør rede for hensynene bak reglene om utvalgte naturtyper og diskuter styrker og svakheter ved naturmangfoldloven kapittel VI med hensyn til å ivareta disse hensynene.

Høst 2012

Hvordan forholder EUs klimaregelverk, særlig kvotesystemet, seg til Kyotoprotokollen? Gi en vurdering av hvordan utløpet av «commitment period» (2008 til 2012) under Kyotoprotokollen vil påvirke EUs klimaregelverk.

Høst 2011

Redegjør i hovedtrekk for mål og prinsipper for forvaltningen av arter etter naturmangfoldloven og for de viktigste virkemidlene og reglene for å gjennomføre disse.

Pek spesielt på det du mener er sterke og svake sider ved regelverket sett fra et naturvernsynspunkt.

Tidligere eksamensoppgaver for JUR1920 og JUR5920

Høst 2010

1. Redegjør for hvordan Prinsippet om felles men differensiert ansvar (Common but differentiated responsibilities) kommer til uttrykk i FNs Rammekonvensjon om klimaendringer og Kyotoprotokollen.
    
2. Redegjør for formålet med og virkemåten til internasjonal handel med utslippskvoter, jfr. Kyotoprotokollens art. 17. Redegjør i hovedtrekk for de norske rettsreglene om kvotehandel og gi en vurdering av dette som virkemiddel i norsk klimapolitikk.  

Begge spørsmål skal besvares.

Høst 2009

1. Redegjør for de såkalte ”fleksible mekanismene” i Kyoto-protokollen: handel med utslippskvoter, felles gjennomføringsprosjekter og Den grønne utvikingmekanismen (CDM), og drøft hvordan de bidrar til å oppfylle protokollens mål og prinsippene om økonomisk effektivitet (kostnadseffektivitet), bærekraftig utvikling og felles, men differensiert ansvar.

2. Redegjør kort for hovedtrekkene i det norske klimakvotesystemet etter klimakvoteloven (lov nr. 99/2004).

Begge oppgaver skal besvares.

Vedlegg: Lov nr. 101/2009 med endringer i Klimakvoteloven (lov nr. 99/2004).

Høst 2008

1. Redegjør for de miljørettslige prinsippene som er kommet til uttrykk i EF-traktaten.
2. Drøft EF-rettens betydning for norsk miljørett gjennom EØS-avtalen. Illustrer drøftelsen med eksempler.

Begge oppgaver skal besvares.

Høst 2007

1. Redegjør for de viktigste miljørettslige prinsippene i FNs klimakonvensjon og Kyotoprotokollen, og for de såkalte ”fleksible mekanismene” i Kyotoprotokollen.
2. Redegjør for hovedtrekkene i den norske klimakvoteloven (lov nr. 99/2004).
Begge oppgaver skal besvares.

Vår 2007

Redegjør for kontrollen med utsetting av genmodifiserte organismer (GMO) etter norsk rett.

Høst 2006

  1. Gi en framstilling av de viktigste ”prosessuelle” miljørettighetene slik de kommer til uttrykk i FN-Konvensjonen om tilgang til miljøinformasjon, allmennhetens deltakelse i beslutningsprosesser og adgang til klage eller domstolsprøving på miljøområdet, av 1998 (”Århuskonvensjonen”).
  2. Redegjør for de hensyn som ligger bak disse reglene, og diskuter hvordan de kan bidra til å styrke miljøvernet.
  3. Gi en redegjørelse for, og vurdering av, hvordan disse rettighetene er ivaretatt i norsk rett.  Legg hovedvekten på retten til miljøinformasjon.

Alle spørsmål skal besvares.

Publisert 7. juni 2013 09:55 - Sist endret 20. jan. 2020 15:09