Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Sentral- og lokalforvaltningen etterspør en rekke varer og tjenester – fra blyanter til entrepriser – i stort omfang hvert år. Samlet dreier det seg om innkjøp for milliarder av kroner hvert år. Offentlige anskaffelser er undergitt et temmelig detaljert regelverk som dels er utformet for å ivareta Norges forpliktelser etter internasjonale avtaler – i første rekke EØS-avtalen, og dels er et utslag av nasjonale overveielser. Til dette regelverket er det knyttet omfattende praksis, dels fra EU-domstolen, dels fra norske domstoler og klagenemnder.

Emnet omhandler reglene om det offentliges anskaffelser og spørsmål dette regelverket reiser. Viktige temaer er hvilke anskaffelser som er omfattet, ulike anskaffelsesprosedyrer, gjennomføringen av anskaffelsesprosessen, virkninger av brudd på regelverket, sammenhengen med kontraktsrett og forvaltningsrett, muligheten til å bruke offentlige anskaffelser som virkemiddel til å realisere politiske målsettinger, og betydningen av anskaffelsesreglene for regelstyring av offentlig forvaltning.

De EU/EØS-reglene som danner bakgrunnen for det norske regelverket, er – selvfølgelig – gjenstand for en omfattende internasjonal debatt og analyse. Dette gjenspeiles i litteraturanbefalingene ved at ikke bare fremstillinger på norsk, men også dansk og engelsk inngår. Emnet gir derfor trening i å tilegne seg rettslige resonnementer skrevet på andre språk enn norsk, av forfattere fra en annen rettstradisjon enn den norske.

Hva lærer du?

Emnet «Offentlige anskaffelser» gir studentene innsikt i, og forståelse av, grunnleggende anskaffelsesrettslige problemstillinger og hvordan regelverket om offentlige anskaffelser håndterer disse. Emnet gir også en innføring i samspillet mellom EU/EØS-reglene om fri bevegelighet og om statsstøtte der offentlige myndigheter opptrer som markedsaktører.

Etter emnet skal studenten kunne identifisere, drøfte og løse rettsspørsmål anskaffelsesregelverket, så vel det norske som det internasjonale det er utslag av, gir grunnlag for.

Kunnskap

Studenten skal:

  • ha innsikt i problemstillinger regulering av offentlige anskaffelser gir grunnlag for
  • forstå grunnleggende trekk ved regelverket om offentlige anskaffelser
  • kjenne til kravene til anskaffelsesprosesser og virkningene av brudd på disse
  • ha kjennskap til den internasjonale forankringen til regelverket om offentlige anskaffelser
  • forstå regelverkets samvirke med alminnelige forvaltningsrettslige og kontraktsrettslige regler

Ferdigheter

Studenten skal

  • kunne anvende regelverket
  • kunne gi anbefalinger om hvordan anskaffelser kan foretas
  • kunne analysere og løse rettsspørsmål regelverket gir grunnlag for

Generell kompetanse

Studenten skal

  • få blikk for samspill mellom regler som befinner seg på ulike nivåer
  • kunne anvende innsikter rettskildemateriale og faglitteratur på andre språk enn norsk gir til tolkningen og anvendelsen av bestemmelser gitt av norske myndigheter

Opptak og adgangsregulering

Du kan melde deg til dette emnet dersom du er registrert student ved Universitetet i Oslo og har avlagt forkunnskapskravene her. Har du avlagt forkunnskapskravene ved annen utdanningsinstitusjon må du søke opptak til valgemner på masternivå. Alle søkere må oppfylle forkunnskapskravene.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter må fylle ett av disse kravene:

Du er unntatt fra forkunnskapskravene hvis du har opptak til et annet masterprogram ved UiO der juridiske valgemner er integrert i studieprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

Minst tre år med jusstudier.

Undervisning

Forelesninger

Eksamen

4 timer skriftlig hjemmeeksamen.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning 

Det juridiske fakultet har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet.  
 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk