Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Sosial vernerett

Fagbeskrivelse og litteratur er felles for studenter som tar emnet på master- og bachelor-nivå. Merk at det er egne læringskrav avhengig av om du tar master-emnet studiepoeng eller bachelor-emnet.

Fagbeskrivelse

Faget sosialrett behandler rettsspørsmål om tildeling og utmåling av ytelser til personer med særlige behov av sosial karakter. Det dreier seg om "det siste sikkerhetsnettet" for utsatte grupper og for dem som har det aller vanskeligst i det norske samfunnet. Dertil kommer spørsmål om de som ikke har lovlig opphold i Norge eller ikke har opparbeidet seg sosiale rettigheter her, skal ha rett til offentlige stønader.

Formålet med faget sosialrett er å gi kunnskap og innsikt i sosiale ordninger til ”dem som trenger det mest”. Det er de som har vansker med å forsørge seg selv ved eget arbeid, som faller utenfor de ”beste” delene av pensjons- og trygdesystemet, og som derfor trues med fattigdom. Typiske grupper er psykisk utviklingshemmede, alvorlig psykisk lidende, rusmiddelavhengige, aldersdemente, hjemløse, flyktninger, papirløse utlendinger, minstepensjonister og de som har aleneomsorg for barn. Faget sosialrett omfatter også menneskerettslige og diskrimineringsrettslige spørsmål.

Det viktigste norske lovgrunnlaget finnes i loven om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og i deler av loven om kommunale helse- og omsorgstjenester, men suppleres av bestemmeleser i andre lover. Norske rettskilder kombineres med Norges forpliktelser som framgår av loven om menneskerettigheter. Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter er viktige. Dertil kommer kvinnekonvensjonen og barnekonvensjonen samt praksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, EU-domstolen, EFTA-domstolen og FNs overvåkningsorganer.

I begge hovedlovene oppstår spørsmål om når det offentlige er pliktig til å gi goder i form av økonomiske stønader, naturalytelser og ulike tjenester. Det er viktig å fastlegge det nærmere innhold i rettighetsbestemmelsene. Loven om kommunale helse- og omsorgstjenester inneholder også bestemmelser om tvang overfor personer som er psykisk utviklingshemmede og/eller rusmiddelavhenige. Dette reiser særlige spørsmål av rettslig og rettssikkerhetsmessig og menneskerettslige karakter.

Faget sosialrett krever også kjennskap til det sosialpolitiske ”landskapet” som lovene virker i, herunder fattigdomsproblemer, lovenes historie, reglenes praktisering og saksbehandlingsregler for ansatte i kommunene og i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Læringskrav for JUS5950 - master-emnet på 10 studiepoeng (for jusstudenter, masterstudenter og jurister)

Det kreves god forståelse av følgende emner:

• Reglene om økonomisk stønad til livsopphold.

• Reglene om omsorgstjenester og naturalytelser.

• Reglene om tvang i loven om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Det kreves kjennskap til følgende emner:

• Rettskildene i sosialretten

• Menneskerettighetsspørsmål.

• Den kommunale organiseringen av tjenestene.

• Bestemmelsene om saksbehandling og andre rettssikkerhetsgarantier.

• Reglene om informasjon, taushetsplikt og opplysningsplikt.

• Hovedreglene i norsk utlendingsrett og integreringsstøtte.

• Hovedsynspunkter i norsk og internasjonal sosialpolitikk.

Litteratur

Innføringslitteratur

Kjønstad, Asbjørn: Sosialretten, i Knophs oversikt over Norges rett (Lilleholt, red), Universitetsforlaget 2004 s. 578-619.

Her gis det en oversikt over de viktigste problemstillingene og hovedprinsippene i sosialretten, herunder den sosiale verneretten.

Hovedlitteratur

Kjønstad, Asbjørn og Aslak Syse: Velferdsrett I. Grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang, Gyldendal Juridisk, 5. utg., Oslo 2012, s.29-76, 167-212 og 423-469.

Kjønstad, Asbjørn og Aslak Syse(red.): Velferdsrett II, Barnevern- og sosialrett 4.utg., Gyldendal Juridisk, Oslo 2012. s.25-192 og 277-450.

Jørgensen, Stine og Jens Kristiansen(red).: Socialretlige udviklinger & udfordringer. Jurisk- og Økonomforbundets Forlag 2008, s.15-122

I disse bokkapitlene/artiklene gjennomgås viktige deler av loven om kommunale helse- og omsorgstjenester og loven om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, særlig rett til økonomisk stønad til livsopphold, naturalytelser, omsorgstjenester og bruk av tvang. Bokkapitlene/artiklene tar også opp spørsmål som ikke er utførlig regulert i disse lovene, særlig saksbehandling, klage og taushetsplikt etter forvaltningsloven samt hovedprinsippene om sosialarbeidernes arbeidsrettslige stilling. I tillegg behandles menneskerettigheter, diskrimineringsvern og innvandreres rettslige stilling.

Støttelitteratur

Andenæs, Kristian: Sosialomsorgen i gode og onde dager, TANO 1992.

Ketscher, Kirsten: Socialret:prinsipper, rettigheter og værdier. København 2008.

Kjønstad, Asbjørn og Aslak Syse: Velferdsrett I. Grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang. Gyldendal Juridisk, 5.utg. 2012.

 Kjønstad, Asbjørn, Jan Fridthjof Bernt, Alice Kjellevold og Harald Hove: Sosial trygghet og rettssikkerhet under sosialtjenesteloven og barneverntjenesteloven 2.utg., Bergen 2000.

 Lov- og domssamlinger

Syse, Aslak (red): Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2012-2013, Gyldendal Akademisk 2012 (og senere utgaver).

Kjønstad, Asbjørn og Aslak Syse (red): Domssamling i velferdsrett, Velferdsrett III. Doms- og materialsamling, Gyldendal Akademisk 2004.

Læringskrav for JUR1950 - bachelor-emnet på 10 studiepoeng

Det kreves kjennskap til følgende emner:

- Reglene om økonomisk stønad til livsopphold.

- Reglene om omsorgstjenester og naturalytelser. - Reglene om tvang i loven om kommunale helse- og omsorgstjenester.

- Rettskildene i sosialretten.

- Menneskerettighetsspørsmål.

- Den kommunale organiseringen av tjenestene.

- Bestemmelsene om saksbehandling og andre rettssikkerhetsgarantier.

- Reglene om informasjon, taushetsplikt og opplysningsplikt.

- Hovedreglene i norsk utlendingsrett og integreringsstøtte.

- Hovedsynspunkter i norsk og internasjonal sosialpolitikk.

Hovedlitteratur

Kjønstad, Asbjørn og Aslak Syse: Velferdsrett I. Grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang, Gyldendal Juridisk, 5. utg., Oslo 2012 s. 423-469.

Kjønstad, Asbjørn og Aslak Syse (red.): Velferdsrett II. Barnevern- og sosialrett, 4.utg., Gyldendal Juridisk, Oslo 2012 s. 25-192 og 277-450.

Støttelitteratur

Kjønstad, Asbjørn og Aslak Syse: Velferdsrett I. Grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang, Gyldendal Juridisk, 5. utg., Oslo 2012 s. 29-76 og 167-212.

Jørgensen, Stine og Jens Kristiansen (red.): Socialretlige udviklinger & udfordringer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008 s. 15-122.

Ketscher , Kirsten: Socialret: prinsipper, rettigheder og værdier, Köbenhavn 2008.

Publisert 24. nov. 2014 15:47 - Sist endret 24. nov. 2014 15:47