Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Sosial vernerett

Fagbeskrivelse

Faget sosialrett behandler rettsspørsmål om tildeling og utmåling av ytelser til personer med særlige behov av sosial karakter. Det dreier seg om "det siste sikkerhetsnettet" for utsatte grupper og for dem som har det aller vanskeligst i det norske samfunnet. Dertil kommer spørsmål om de som ikke har lovlig opphold i Norge eller ikke har opparbeidet seg sosiale rettigheter her, skal ha rett til offentlige stønader.

Formålet med faget sosialrett er å gi kunnskap og innsikt i sosiale ordninger til ”dem som trenger det mest”. Det er de som har vansker med å forsørge seg selv ved eget arbeid, som faller utenfor de ”beste” delene av pensjons- og trygdesystemet, og som derfor trues med fattigdom. Typiske grupper er psykisk utviklingshemmede, alvorlig psykisk lidende, rusmiddelavhengige, aldersdemente, hjemløse, flyktninger, papirløse utlendinger, minstepensjonister og de som har aleneomsorg for barn. Faget sosialrett omfatter også menneskerettslige og diskrimineringsrettslige spørsmål.

Det viktigste norske lovgrunnlaget finnes i loven om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og i deler av loven om kommunale helse- og omsorgstjenester, men suppleres av bestemmeleser i andre lover. Norske rettskilder kombineres med Norges forpliktelser som framgår av loven om menneskerettigheter. Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter er viktige. Dertil kommer kvinnekonvensjonen og barnekonvensjonen samt praksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, EU-domstolen, EFTA-domstolen og FNs overvåkningsorganer.

I begge hovedlovene oppstår spørsmål om når det offentlige er pliktig til å gi goder i form av økonomiske stønader, naturalytelser og ulike tjenester. Det er viktig å fastlegge det nærmere innhold i rettighetsbestemmelsene. Loven om kommunale helse- og omsorgstjenester inneholder også bestemmelser om tvang overfor personer som er psykisk utviklingshemmede og/eller rusmiddelavhenige. Dette reiser særlige spørsmål av rettslig og rettssikkerhetsmessig og menneskerettslige karakter.

Faget sosialrett krever også kjennskap til det sosialpolitiske ”landskapet” som lovene virker i, herunder fattigdomsproblemer, lovenes historie, reglenes praktisering og saksbehandlingsregler for ansatte i kommunene og i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Læringskrav for JUS5950 - master-emnet på 10 studiepoeng (for jusstudenter, masterstudenter og jurister)

Det kreves god forståelse av følgende emner:

• Reglene om økonomisk stønad til livsopphold.

• Reglene om omsorgstjenester og naturalytelser.

• Reglene om tvang i loven om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Det kreves kjennskap til følgende emner:

• Rettskildene i sosialretten

• Menneskerettighetsspørsmål.

• Den kommunale organiseringen av tjenestene.

• Bestemmelsene om saksbehandling og andre rettssikkerhetsgarantier.

• Reglene om informasjon, taushetsplikt og opplysningsplikt.

• Hovedreglene i norsk utlendingsrett og integreringsstøtte.

• Hovedsynspunkter i norsk og internasjonal sosialpolitikk.

Litteratur

Innføringslitteratur

Kjønstad, Asbjørn: Sosialretten, i Knophs oversikt over Norges rett (Lilleholt, red), Universitetsforlaget 2004 s. 578-619.

Her gis det en oversikt over de viktigste problemstillingene og hovedprinsippene i sosialretten, herunder den sosiale verneretten.

Hovedlitteratur

Kjønstad, Asbjørn, Aslak Syse og Morten Kjelland: Velferdsrett I. Grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang, Gyldendal Juridisk, 7. utg., Oslo 201, s.25-92, 171-220  og 400-448.

Kjønstad, Asbjørn, Aslak Syse og Morten Kjelland (red.): Velferdsrett II, Barnevern- og sosialrett 5.utg., Gyldendal Juridisk, Oslo 2017. s.25-205 og 287-444.

Jørgensen, Stine og Jens Kristiansen(red).: Socialretlige udviklinger & udfordringer. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008, s.15-122

I disse bokkapitlene/artiklene gjennomgås viktige deler av loven om kommunale helse- og omsorgstjenester og loven om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, særlig rett til økonomisk stønad til livsopphold, naturalytelser, omsorgstjenester og bruk av tvang. Bokkapitlene/artiklene tar også opp spørsmål som ikke er utførlig regulert i disse lovene, særlig saksbehandling, klage og taushetsplikt etter forvaltningsloven. I tillegg behandles menneskerettigheter, diskrimineringsvern og utlendinges rettslige stilling.

Støttelitteratur

Andenæs, Kristian: Sosialomsorgen i gode og onde dager, TANO 1992.

Ketscher, Kirsten: Socialret:prinsipper, rettigheter og værdier. København 2014.

Kjønstad, Asbjørn og Aslak Syse: Velferdsrett I. Grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang. Gyldendal Juridisk, 6.utg. 2017.

Lov- og domssamlinger

Syse, Aslak (red): Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2016-2017.

Kirsten Ketscher: Domme og avgørelser lægges ut på fagets side i fronter

Velferdsrett III. Doms- og materialsamling, Gyldendal Akademisk 2004.

 

 

 

Publisert 14. nov. 2017 15:13 - Sist endret 14. feb. 2018 14:38