Tidligere eksamensoppgaver for JUR1960 og JUS5960 - Trygderett

Dette emnet endret emnekode fra JUR5960 til JUS5960 våren 2012. Endringen medførte en redusering av studiepoeng fra 15 til 10, men læringskravene forble de samme.

Vår 2020

Vår 2019

Vår 2018

Vår 2017

Vår 2016

Vår 2015

Vår 2014

En sammenligning og vurdering av hovedprinsippene i gammel og ny alderspensjon etter folketrygdloven.

Vår 2013

En sammenlignende framstilling av hovedprinsippene om sykepenger, omsorgspenger og foreldrepenger.

Vår 2012

Folketrygdens uførepensjon

Tidligere eksamensoppgaver for JUR1960 og JUR5960

Vår 2011

Vernet om pensjonsrettigheter etter Grunnloven og menneskerettighetene.

Vår 2010

En framstilling og vurdering av vilkårene for rett til uførepensjon.

Vår 2009

Rettskildesituasjonen i trygderetten, særlig om praksis fra Høyesterett, Trygderetten og NAV.

Vår 2008

  1. Gjør rede for vilkårene for rett til ytelser etter folketrygdloven kapittel 12
  2. Drøft forskjellene mellom uførepensjon og tidsbegrenset uførestønad

Begge spørsmål skal besvares.

Vår 2007

Vilkårene for rett til uførepensjon etter folketrygdloven kapittel 12.

Publisert 7. juni 2013 09:48 - Sist endret 11. mai 2020 20:31