Litteratur/læringskrav

Fagbeskrivelse og litteratur er felles for studenter som tar emnet på master- og bachelornivå. Merk at det er ulik hovedlitteratur og  læringskrav avhengig av om du tar masteremnet eller bacheloremnet.

Fagbeskrivelse

Trygderetten inneholder regler som skal gi økonomisk trygghet ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall.
Faget skal gi studentene solide kunnskaper og grundig forståelse når det gjelder sentrale problemstillinger, grunnbegreper og hovedprinsipper i folketrygdsystemet. For å gi studentene nødvendig kompetanse på et rettsområde der et detaljert regelverk stadig justeres, legges det vekt på å kombinere kunnskap om dagens regelverk med forståelse av de formål og avveininger som ligger til grunn for dette.

Faget legger også vekt på å introdusere studentene for sammenhengen mellom den trygderettslige lovgivningen og relevante regler i Grunnloven, internasjonale menneskerettigheter og EØS-retten.

Faget Trygderett gir grunnleggende kunnskaper om og innsikt i folketrygdsystemet, både om de enkelte ytelsene og om hvordan man løser trygderettslige spørsmål. Se ellers om læringskravene og litteraturlisten på trygderettens semesterside.

Læringskrav

JUS5960 - masteremnet på 10 studiepoeng

Kunnskap

Studenten skal ha:

 • God forståelse av hovedprinsippene og grunnbegrepene i trygderetten

 • God forståelse av folketrygdens regler om ytelser ved egen sykdom, redusert arbeidsevne, og alderdom: Sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og alderspensjon. Kjennskap til reglene om yrkesskader og yrkessykdommer.

 • God forståelse av folketrygdens regler om dagpenger ved arbeidsløshet

 • God forståelse av regler om ytelser knyttet til familiesituasjon: Stønader til dem som har aleneomsorg for barn, foreldrepenger ved fødsel og adopsjon, omsorgspenger og etterlatteytelser, samt kontantstøtte og barnetrygd

 • Kjennskap til NAVs veiledningsplikt

 • Kjennskap til betydningen av andre normsystemer for folketrygdens ytelser: Menneskerettigheter, Grunnloven og EØS-rett

 • Kjennskap til trygderetten i et kjønnsperspektiv

 • Kjennskap til hovedsynspunkter og grunnleggende prinsipper og debatter i norsk trygdepolitikk

 • Kjennskap til hovedtrekk ved organiseringen av Trygdeforvaltningen og dens forhold til brukerne

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Analysere og tolke sentrale bestemmelser i folketrygdloven ved hjelp av juridisk metode

 • Finne relevant rettskildemateriale, henvise til dette og framstille det slik at det er forståelig for andre

 • Avgjøre og begrunne konkrete saker om trygdeytelser

 • Diskutere trygderettslige spørsmål, herunder i lys av spørsmål om kjønnsdimensjoner og samsvar med menneskerettigheter, grunnlovsbestemmelser og EØS-rett

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • Kunne arbeide med trygderettslige problemstillinger i ulike yrkessituasjoner (NAV, advokatvirksomhet, forsikringsselskap eller andre som arbeider med trygderett)

 • Kunne oppdatere sine kunnskaper på trygderettens område

JUR1960 - bacheloremnet på 10 studiepoeng

Kunnskap

Studenten skal ha:

 • God forståelse av hovedprinsippene og grunnbegrepene i trygderetten

 • God forståelse av folketrygdens regler om ytelser ved egen sykdom, redusert arbeidsevne, og alderdom: Sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og alderspensjon. Kjennskap til reglene om yrkesskader og yrkessykdommer.

 • God forståelse av folketrygdens regler om dagpenger ved arbeidsløshet

 • God forståelse av regler om ytelser knyttet til familiesituasjon: Stønader til dem som har aleneomsorg for barn, foreldrepenger ved fødsel og adopsjon, omsorgspenger og etterlatteytelser, samt kontantstøtte og barnetrygd

 • Kjennskap til NAVs veiledningsplikt

 • Kjennskap til betydningen av andre normsystemer for folketrygdens ytelser: Menneskerettigheter, Grunnloven og EØS-rett

 • Kjennskap til trygderetten i et kjønnsperspektiv

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Analysere og tolke sentrale bestemmelser i folketrygdloven ved hjelp av juridisk metode

 • Finne relevant rettskildemateriale, henvise til dette og framstille det slik at det er forståelig for andre

 • Avgjøre og begrunne konkrete saker om trygdeytelser

 • Diskutere trygderettslige spørsmål, herunder i lys av spørsmål om kjønnsdimensjoner og samsvar med menneskerettigheter, grunnlovsbestemmelser og EØS-rett

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • Kunne arbeide med trygderettslige problemstillinger i ulike yrkessituasjoner (NAV, advokatvirksomhet, forsikringsselskap eller andre som arbeider med trygderett)

 • Kunne oppdatere sine kunnskaper på trygderettens område
   

Hurtigsøk etter pensum for JUR1960/JUS5512 i bibliotekbasen Oria.
Obs! Omfatter ikke hele pensumlisten.
Ingen tilgjengelige eksemplarer? Logg på i Oria og reserver boka!

Litteratur for masteremnet

Innføringslitteratur

Kjønstad, Asbjørn og Aslak Syse: Velferdsrett I, Gyldendal Akademisk 2017 (6.utg.), kap. 6 og 8

Narvland, Runar: Trygderett i et nøtteskall, Gyldendal Juridisk 2018 (2. utgave).

Bay, Ann-Helén, Aksel Hatland, Tale Hellevik og Charlotte Koren (red): De norske trygdene. Framvekst, forvaltning og fordeling, Gyldendal Akademisk, 2010 (2. utg.),

Hovedlitteratur

Kjønstad, Asbjørn: Innføring i trygderett, Universitetsforlaget, 2018 (5.utgave ved Imran Haider). Følgende er hovedlitteratur: kap. 1-6 (s. 19-198) og 8-9 (s. 214-272)

Andresen, Martin: «Koordinering av trygdeytelser i EØS-området» i Biørn Bogstad (red.), Trygd og pensjon i EØS, Gyldendal Juridisk, 2015, kap. 1, s. 19-37

Boe, Erik Magnus: «NAVs veilednings- og opplysningsplikt», i Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt. Festskrift til Aslak Syse 70 år, R Førde, M Kjelland og U Stridbeck (red.), Gyldendal Juridisk, 2016 s. 89-100

Eidsvaag, Tine, «Arbeidslinjen og menneskerettighetene», Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2016, nr 2, s. 45-57

Holgersen, Gudrun: «Sykdom, symptomer og diagnoser. Folketrygdens sykdomsvilkår i lys av nyere rettspraksis» i Velferd og rettferd. Festskrift til Asbjørn Kjønstad, K Ketscher, K Lilleholt, E Smith og A Syse (red.), Gyldendal Juridisk, 2013 s. 301-314

Ikdahl, Ingunn: «Hvilken vekt skal man legge på Trygderettens praksis?», i Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt. Festskrift til Aslak Syse 70 år, R Førde, M Kjelland og U Stridbeck (red.), Gyldendal Juridisk, 2016 s. 309-320

Ikdahl, Ingunn: «De grensekryssende familier: Familieytelser og EØS» i Biørn Bogstad (red.), Trygd og pensjon i EØS, Gyldendal Juridisk, 2015, kap. 6, s. 85-100

Johnson, Georg Espolin: «Et kritisk blikk på medisinske vilkår for rett til ytelser som ung ufør», i Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt. Festskrift til Aslak Syse 70 år, R Førde, M Kjelland og U Stridbeck (red.), Gyldendal Juridisk, 2016 s. 321-332

Ketscher, Kirsten: Socialret: Principper, Rettigheder, Værdier, Karnov Forlag, 2014 (4.utg). Kap. 4, «Om forsørgelsesretlige sammenhænge», s 87-116 (28 s) og Kap 5: ”Grundværdier, grundrettigheder, forbud mod forskelsbehandling”, s. 117-160

Ketscher, Kirsten: «Ejendomsret til sociale ydelser: Retrospektivt gensyn med Borthen og Thunheim i lyset af EMK Tp 1 art. 1 med inddragelse af Lindheim (Tomtefestesagen)», i Velferd og rettferd: Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år, K Ketscher, K Lilleholt, E Smith og A Syse (red.), Gyldendal Juridisk, 2013, s. 315-330

Kjønstad, Asbjørn og Aslak Syse, «Grunnlovsreformen og velferdsretten», Jussens Venner 2014, Vol.49 (05), s. 340-357

Kjønstad, Asbjørn: «Rettsligjøring av velferdsstaten», Forsker og formidler: festskrift til Erik Magnus Boe på 70-årsdagen 17. april 2013, HP Graver, IH Kraby, M Stub (red), Oslo: Universitetsforlaget, 2013, s. 211-235

Narvland, Runar: «Betydningen av svikt i NAVs veiledningsplikt», Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2013 s. 26-47

Refsdal, Endre S.: «Vedtaksorgana i trygderettsprosessen med særlig fokus på NAV», Tidsskrift for Erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2010, s. 121-146

Svele, Ane-Louise: «Arbeidsevnevurdering og aktivitetsplan som verktøy for NAV og som vilkår for trygderettigheter», Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2012, s. 71-98

Syse, Aslak og Ingunn Ikdahl: «Regelverket for stønader til mor eller far med aleneomsorg for barn fra 1. januar 2016», Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2016 nr. 4 s 333-359

Søvig, Karl Harald: «Minstestandarder og universalitet i norsk helse- og sosialrett, sett i lys av FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter», Jussens Venner 2006, vol 41, s. 36-56

Tilleggslitteratur

Backer, Jan L. og Simen Lium: Pensjoner i et nøtteskall, Gyldendal Juridisk 2016

Bernt, Jan Fridthjof, ”Forvaltningsrettslig rettssikkerhet i masseforvaltningens tid», i Høyt skattet. Festskrift til Frederik Zimmer, B Banoun, O Gjems-Onstad og AA Skaar (red.), Oslo, Universitetsforlaget, 2014, s. 51-72

Bogstad, Bjørn Bogstad (red.): Trygd og pensjon i EØS, Gyldendal, Oslo 2015

«Brochmann-utvalget»: NOU 2011:7 Velferd og migrasjon. Kap. 1 «Perspektiv og sammendrag», s. 9-31

Hatland, Aksel: «Valgfrihetens frammarsj i velferdspolitikken», i Velferd og rettferd. Festskrift til Asbjørn Kjønstad, K Ketscher, K Lilleholt, E Smith og A Syse (red.), Gyldendal Juridisk, 2013 s. 241-254

Holgersen, Gudrun: «Arbeidsevne, inntektsevne og arbeidsavklaring», Tidsskrift for erstatningsrett 2011 s. 259-275

Holgersen, Gudrun: Arbeidsavklaring og trygdeytelser, Bergen: Fagbokforlaget (2016)

Holgersen, Gudrun: «Arbeidsavklaringspenger: om varighet, forlengelse og forholdet til uføretrygden», Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett, 2017, nr. 3-4, s. 204-240.

Kjønstad, Asbjørn: «Folketrygdens alderspensjoner», Jussens venner, 2012 (vol 47) nr. 2, s. 85-157

Kjønstad, Asbjørn: «Ny og mer komplisert alderspensjon», Nordisk Socialrättslig Tidskrift nr 7-8, 2013, s. 9-40

Lundevall, Torjus, «Eksport av kontantytingar i Europa – EU-domstolens sak C-430/15 Tolley», Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett, 2017, nr. 2, s 149-162

Narvland, Runar: «Tilbakekreving av feil utbetalt stønad, spesielt om skylddeling»,Tidsskrift for erstatningsrett 2009 s. 36-80

Narvland, Runar: «Litt om lovvedtaket om ny uføretrygd», Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2012 s. 105-119

Narvland, Runar: «Arbeidslinja som begrunnelse for reformer på folketrygdens område», i Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt. Festskrift til Aslak Syse 70 år, R Førde, M Kjelland og U Stridbeck (red.), Gyldendal Juridisk, 2016 s. 357-370

Norsk Lovkommentar: Folketrygdloven med kommentarer. Gyldendal, elektronisk utgave, oppdateres fortløpende: www.rettsdata.no

Pedersen, Axel West: «Leveårsjustering av alderspensjonen – økonomisk ansvarlighet og usosial populisme» i Velferd og rettferd. Festskrift til Asbjørn Kjønstad, K Ketscher, K Lilleholt, E Smith og A Syse (red.), Gyldendal Juridisk, 2013 s. 629-639

Strand, Vibeke Blaker og Kjetil Mujezinovic Larsen: Menneskerettigheter i et nøtteskall, Gyldendal Juridisk 2015. Pkt. 1.6 (Statsforpliktelsens innhold), 4.15 (Retten til tilfredsstillende levestandard: bolig, mat, vann), 4.17 (Retten til sosial trygghet)

Svele, Ane-Louise: «Arbeidsavklaringspenger – en ny ytelse fra folketrygden», Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2010, s. 42-75

Thorbjørnsen, John Olav: «Dagpengeordningen for permitterte – krav til permitteringsårsaken som vilkår for rett til dagpenger», i Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2014 nr 4 s. 301-325

Tverberg, Arnulf: «Grunnloven og velferdsstatens menneskerettigheter». Publisert på Lovdatas grunnlovssider, www.grunnloven.lovdata.no

Litteratur for bacheloremnet

Innføringslitteratur

Kjønstad, Asbjørn og Aslak Syse: Velferdsrett I, Gyldendal Akademiske 2017 (6.utg.) kap. 6 og 8.

Narvland, Runar: Trygderett i et nøtteskall, Gyldendal Juridisk 2018 (2.utgave)

Bay, Ann-Helén, Aksel Hatland, Tale Hellevik og Charlotte Koren (red): De norske trygdene. Framvekst, forvaltning og fordeling, Gyldendal Akademisk, 2010 (2. utg.),

Hovedlitteratur:

Kjønstad, Asbjørn: Innføring i trygderett, Universitetsforlaget, 2018 (5.utgave ved Imran Haider). Følgende er hovedlitteratur: kap. 1-6 (s. 19-198) og 8-9 (s. 214-272)

Andresen, Martin: «Koordinering av trygdeytelser i EØS-området» i Biørn Bogstad (red.), Trygd og pensjon i EØS, Gyldendal Juridisk, 2015, kap. 1, s. 19-37

Boe, Erik Magnus: «NAVs veilednings- og opplysningsplikt», i Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt. Festskrift til Aslak Syse 70 år, R Førde, M Kjelland og U Stridbeck (red.), Gyldendal Juridisk, 2016 s. 89-100

Holgersen, Gudrun: «Sykdom, symptomer og diagnoser. Folketrygdens sykdomsvilkår i lys av nyere rettspraksis» i Velferd og rettferd. Festskrift til Asbjørn Kjønstad, K Ketscher, K Lilleholt, E Smith og A Syse (red.), Gyldendal Juridisk, 2013 s. 301-314

Ikdahl, Ingunn: «Hvilken vekt skal man legge på Trygderettens praksis?», i Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt. Festskrift til Aslak Syse 70 år, R Førde, M Kjelland og U Stridbeck (red.), Gyldendal Juridisk, 2016 s.309-320

Ikdahl, Ingunn: «De grensekryssende familier: Familieytelser og EØS» i Biørn Bogstad (red.), Trygd og pensjon i EØS, Gyldendal Juridisk, 2015, kap. 6, s. 85-100

Johnson, Georg Espolin: «Et kritisk blikk på medisinske vilkår for rett til ytelser som ung ufør», i Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt. Festskrift til Aslak Syse 70 år, R Førde, M Kjelland og U Stridbeck (red.), Gyldendal Juridisk, 2016 s. 321-332

Ketscher, Kirsten: Socialret: Principper, Rettigheder, Værdier, Karnov Forlag, 2014 (4.utg). Kap. 4, «Om forsørgelsesretlige sammenhænge», s 87-116.

Narvland, Runar: «Betydningen av svikt i NAVs veiledningsplikt», Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2013 s. 26-47 (21 s)

Refsdal, Endre S.: «Vedtaksorgana i trygderettsprosessen med særlig fokus på NAV», Tidsskrift for Erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2010, s. 121-146.

Syse, Aslak og Ingunn Ikdahl: «Regelverket for stønader til mor eller far med aleneomsorg for barn fra 1. januar 2016», Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2016 nr. 4 s 333-359 .

Tilleggslitteratur:

Backer, Jan L. og Simen Lium: Pensjoner i et nøtteskall, Gyldendal Juridisk 2016

Bernt, Jan Fridthjof, ”Forvaltningsrettslig rettssikkerhet i masseforvaltningens tid», i Høyt skattet. Festskrift til Frederik Zimmer, B Banoun, O Gjems-Onstad og AA Skaar (red.), Oslo, Universitetsforlaget, 2014, s. 51-72

Bogstad, Bjørn Bogstad (red.): Trygd og pensjon i EØS, Gyldendal, Oslo 2015

«Brochmann-utvalget»: NOU 2011:7 Velferd og migrasjon. Kap. 1 «Perspektiv og sammendrag», s. 9-31

Eidsvaag, Tine, «Arbeidslinjen og menneskerettighetene», Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2016, nr 2, s. 45-57

Hatland, Aksel: «Valgfrihetens frammarsj i velferdspolitikken», i Velferd og rettferd. Festskrift til Asbjørn Kjønstad, K Ketscher, K Lilleholt, E Smith og A Syse (red.), Gyldendal Juridisk, 2013 s. 241-254

Holgersen, Gudrun: «Arbeidsevne, inntektsevne og arbeidsavklaring», Tidsskrift for erstatningsrett 2011 s. 259-275

Holgersen, Gudrun: Arbeidsavklaring og trygdeytelser, Bergen: Fagbokforlaget (2016)

Holgersen, Gudrun: «Arbeidsavklaringspenger: om varighet, forlengelse og forholdet til uføretrygden», Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett, 2017, nr. 3-4, s. 204-240.

Ketscher, Kirsten: Socialret: Principper, Rettigheder, Værdier, Karnov Forlag, 2014 (4.utg). Kap 5: ”Grundværdier, grundrettigheder, forbud mod forskelsbehandling”, s. 117-160

Ketscher, Kirsten: «Ejendomsret til sociale ydelser: Retrospektivt gensyn med Borthen og Thunheim i lyset af EMK Tp 1 art. 1 med inddragelse af Lindheim (Tomtefestesagen)», i Velferd og rettferd: Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år, K Ketscher, K Lilleholt, E Smith og A Syse (red.), Gyldendal Juridisk, 2013, s. 315-330

Kjønstad, Asbjørn og Aslak Syse, «Grunnlovsreformen og velferdsretten», Jussens Venner 2014, Vol.49 (05), s. 340-357

Kjønstad, Asbjørn: «Rettsligjøring av velferdsstaten», Forsker og formidler: festskrift til Erik Magnus Boe på 70-årsdagen 17. april 2013, HP Graver, IH Kraby, M Stub (red), Oslo: Universitetsforlaget, 2013, s. 211-235

Kjønstad, Asbjørn: «Folketrygdens alderspensjoner», Jussens venner, 2012 (vol 47) nr. 2, s. 85-157

Kjønstad, Asbjørn: «Ny og mer komplisert alderspensjon», Nordisk Socialrättslig Tidskrift nr 7-8, 2013, s. 9-40

Lundevall, Torjus, «Eksport av kontantytingar i Europa – EU-domstolens sak C-430/15 Tolley», Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett, 2017, nr. 2, s 149-162

Narvland, Runar: «Tilbakekreving av feil utbetalt stønad, spesielt om skylddeling», Tidsskrift for erstatningsrett 2009 s. 36-80

Narvland, Runar: «Litt om lovvedtaket om ny uføretrygd», Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2012 s. 105-119

Narvland, Runar: «Arbeidslinja som begrunnelse for reformer på folketrygdens område», i Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt. Festskrift til Aslak Syse 70 år, R Førde, M Kjelland og U Stridbeck (red.), Gyldendal Juridisk, 2016 s. 357-370

Norsk Lovkommentar: Folketrygdloven med kommentarer. Gyldendal, elektronisk utgave, oppdateres fortløpende: www.rettsdata.no

Pedersen, Axel West: «Leveårsjustering av alderspensjonen – økonomisk ansvarlighet og usosial populisme» i Velferd og rettferd. Festskrift til Asbjørn Kjønstad, K Ketscher, K Lilleholt, E Smith og A Syse (red.), Gyldendal Juridisk, 2013 s. 629-639

Strand, Vibeke Blaker og Kjetil Mujezinovic Larsen: Menneskerettigheter i et nøtteskall, Gyldendal Juridisk 2015. Pkt. 1.6 (Statsforpliktelsens innhold), 4.15 (Retten til tilfredsstillende levestandard: bolig, mat, vann), 4.17 (Retten til sosial trygghet)

Svele, Ane-Louise: «Arbeidsavklaringspenger – en ny ytelse fra folketrygden», Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2010, s. 42-75

Svele, Ane-Louise: «Arbeidsevnevurdering og aktivitetsplan som verktøy for NAV og som vilkår for trygderettigheter», Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2012, s. 71-98

Søvig, Karl Harald: «Minstestandarder og universalitet i norsk helse- og sosialrett, sett i lys av FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter», Jussens Venner 2006, vol 41, s. 36-56

Thorbjørnsen, John Olav: «Dagpengeordningen for permitterte – krav til permitteringsårsaken som vilkår for rett til dagpenger», i Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2014 nr 4 s. 301-325

Tverberg, Arnulf: «Grunnloven og velferdsstatens menneskerettigheter

 

 

 

 

Publisert 7. nov. 2019 11:20 - Sist endret 7. jan. 2020 10:14