Generell sensorveiledning for valgemner og enkeltemner ved det juridiske fakultet

Ved vurdering av juridiske emner på 10 studiepoeng, både BA og MA-nivå, bruker sensorene en generell sensorveiledning.     

Informasjon til sensor: Merk at emner på bachelornivå har andre forkunnskapskrav enn valgemner på masternivå. Alle kriteriene skal inngå i den samlede vurderingen. Hver kandidat vurderes individuelt mot emnets læringskrav, det gjennomføres ikke aktiv normalfordeling.

Generelt sensorveiledningsskjema

Informasjon om aktuelt emne

Emnekode og navn JUS5980 – Skatterett II
Læringskrav og litteraturliste Høsten 2020 
Nivå og forkunnskapskrav Masternivå, obligatorisk forkunnskapskrav om å ha bestått 1.-3. studieår på masterstudiet i rettsvitenskap. 
Eksamensform og aktuelle hjelpemidler 4 t hjemmeeksamen med alle lovlige hjelpemidler
Sist oppdatert 29.10.2020

Vurderingskriterier

Karakter Overordnede retningslinjer for karakterfastsettelse

Førsteinntrykk, lesbarhetFørsteinntrykk, lesbarhetFørsteinntrykk, lesbarhetFørsteinntrykk og lesbarhet, kunnskap og innhold, refleksjon og selvstendighet.

Førsteinntrykk, lesbarhetFørsteinntrykk, lesbarhet

 

Struktur, juridisk metode og fremstillingsevneStruktur, juridisk metode og fremstillingsevne

Språk og formelle
ferdigheter

A: Fremragende

B: Meget god

A: Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

B: Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet

Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet

 

Eksamensbesvarelsen:

 • gir klare og presise svar på spørsmålene som stilles i eksamensoppgaven(e).
 • viser svært/meget god/e kunnskaper om og oversikt over eksamensoppgavens tema og emnets læringsmål.

 • Skiller svært/meget godt mellom hva som er vesentlig i forhold til hva som er uvesentlig/irrelevant, og skiller svært/meget godt mellom det som er sikkert og det som er tvilsomt. 

 • viser høy grad av selvstendighet ved evne til å resonnere kritisk og uavhengig med utgangspunkt i emnets litteratur og undervisning

 • viser et svært/meget godt blikk for rettspolitiske dimensjoner innenfor oppgavens tema.

Eksamensbesvarelsen viser:

 • svært/meget god evne til å finne frem til og formulere rettslige problemstillinger, herunder skille mellom ulike problemer, prinsipale og subsidiære spørsmål, samt evne til å sette spørsmålene inn i sin rette sammenheng.
 • svært/meget god evne til å drøfte spørsmål på en faglig forsvarlig og skjønnsom måte, og utnytte det foreliggende rettsstoff og faktum i samsvar med fagets metodiske prinsipper. 
 • svært/meget god evne til å dimensjonere besvarelsen fornuftig.

Eksamensbesvarelsen viser:

• svært/meget god språkbeherskelse, fremstillingsevne og presisjonsnivå

 

C: God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

Eksamensbesvarelsen gir klare og presise svar på spørsmålene som stilles i oppgaven(e).Eksamensbesvarelsen:

 • svarer på spørsmålene som stilles i eksamensoppgaven(e).
 • Viser gode kunnskaper om og oversikt over eksamensoppgavens tema og emnets læringsmål.

 • Skiller godt mellom hva som er vesentlig i forhold hva som er uvesentlig/ irrelevant, og skiller godt mellom det som er sikkert og det som er tvilsomt.

 • viser i noen grad selvstendig evne til å resonnere kritisk og uavhengig med utgangspunkt i emnets litteratur og undervisning.

 • viser god evne til å se rettspolitiske dimensjoner innenfor oppgavens tema.Eksamensbesvarelsen gir klare og presise svar på spørsmålene som stilles i oppgaven(e).

Eksamensbesvarelsen viser:

• god evne til å finne frem til og formulere rettslige problemstillinger, herunder evne til å skille mellom ulike problemer, prinsipale og subsidiære spørsmål.

• god evne til å drøfte spørsmål på en faglig forsvarlig og skjønnsom måte, og utnytte det foreliggende rettsstoff og faktum i samsvar med fagets metodiske prinsipper.

• god evne til å dimensjonere besvarelsen fornuftig.

Eksamensbesvarelsen viser:

• god språkbeherskelse, fremstillingsevne og presisjonsnivå

 

D: Brukbar

E: Tilstrekkelig

D: En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

E: Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

 

Eksamensbesvarelsen:

 • gir mangelfulle/uklare svar på spørsmålene som stilles i eksamensoppgaven(e).
 • viser middels/noen kunnskaper om og oversikt over eksamensoppgavens tema og emnets læringsmål.

 • viser middels/i mindre grad evne til å skille mellom hva som er vesentlig i forhold hva som er uvesentlig/irrelevant.

 • viser middels/i mindre grad evne til å resonnere kritisk og uavhengig med utgangspunkt i emnets litteratur og undervisning.

 • viser middels/ i mindre grad evne til å se rettspolitiske dimensjoner innenfor oppgavens tema.

Eksamensbesvarelsen viser:

• middels/i mindre grad evne til å finne frem til og formulere rettslige problemstillinger, herunder evne til å skille mellom ulike problemer.

• middels/i mindre grad grad evne til å drøfte spørsmål på en faglig forsvarlig og skjønnsom måte, og utnytte det foreliggende rettsstoff og faktum i samsvar med fagets metodiske prinsipper.

• middels/i mindre grad evne til å dimensjonere besvarelsen fornuftig.

Eksamensbesvarelsen viser:

• nokså god/relativt dårlig språkbeherskelse, fremstillingsevne og presisjonsnivå

 

F: Ikke Bestått F: Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet

Eksamensbesvarelsen:

 • svarer ikke på spørsmålene som stilles i eksamensoppgaven(e).
 • mangler kunnskaper om og oversikt over eksamensoppgavens tema og emnets læringsmål.

 • mangler evne til å skille mellom hva som er vesentlig i forhold til hva som er uvesentlig/irrelevant.

 • mangler evne til å resonnere kritisk og uavhengig med utgangspunkt i emnets litteratur og undervisning.

 • mangler evne til å se rettspolitiske dimensjoner innenfor oppgavens tema.

Eksamensbesvarelsen viser:

• mangler evne til å finne frem til og formulere rettslige problemstillinger, herunder evne til å skille mellom ulike problemer.

• mangler evne til å drøfte spørsmål på en faglig forsvarlig og skjønnsom måte, og utnytte det foreliggende rettsstoff og faktum i samsvar med fagets metodiske prinsipper.

• mangler evne til å dimensjonere besvarelsen fornuftig.

Eksamensbesvarelsen viser:

• dårlig språkbeherskelse, fremstillingsevne og presisjonsnivå

 

 

 

Publisert 5. nov. 2018 07:45 - Sist endret 29. okt. 2020 17:13