Tidligere eksamensoppgaver for JUS5980 - Skatterett

Dette emnet endret emnekode fra JUR5980 til JUS5980 høsten 2011. Endringen medførte en redusering av studiepoeng fra 15 til 10, men læringskravene forble de samme.

Høst 2019

1. Gi en tolkning av «lavskatteland» i skatteloven § 10-63 (50 prosent).  

2. I hvilken utstrekning kan konsernbidrag gis fra et norsk aksjeselskap til et utenlandsk konsernselskap (50 prosent)? 

Høst 2018

Redegjør for skattleggingen av fordel vunnet ved insentivordninger i arbeidsforhold der fordelen er knyttet til verdiutviklingen på aksjene i arbeidsgiverselskapet.

Høst 2017

Høst 2016

Høst 2015

Høst 2014

Gi en sammenlignende fremstilling av reglene om skatteplikt for gevinst og fradragsrett for tap ved realisasjon av aksjer og av andeler i deltakerlignende selskap.

Høst 2013

Høst 2012

Høst 2011

Tidligere eksamensoppgaver for JUR1980 og JUR5980

Høst 2010

Høst 2009

Konsernbidrag. Gjør herunder rede for hvilken betydning skatteavtaler og EØS-avtalen kan ha ved anvendelsen av reglene om konsernbidrag. (Den nordiske skatteavtalen, OECD mønsteravtale eller en hvilken som helst gjeldende skatteavtale kan legges til grunn.)

Høst 2008

Skattespørsmål ved kapitalnedsettelse i og likvidasjon av aksjeselskap. Gjør også rede for stillingen hvor selskapet eller aksjonæren er bosatt i en annen stat. (Legg Den nordiske skatteavtalen, en annen skatteavtale eller OECDs mønsteravtale til grunn for besvarelsen av sistnevnte spørsmål.)

Høst 2007

1. Om utbyttebegrepet i skatteloven § 10-11.
2. Om skattlegging av aksjeutbytte som utdeles fra selskap hjemmehørende i utlandet til en aksjonær bosatt/hjemmehørende i Norge og aksjeutbytte som utdeles fra selskap hjemmehørende i Norge til en aksjonær som er bosatt/hjemmehørende i utlandet, etter norsk intern rett og skatteavtalene.

(vedlegg)

Publisert 7. juni 2013 09:55 - Sist endret 20. jan. 2020 15:32