JUS5981 – Skatterett I Grunnleggende skatterett

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Endringer på emnet våren 2020 på grunn av koronaviruset

 • Emnet får endret eksamensform til hjemmeeksamen. Eksamensdato, tidspunkt og varighet er uendret.
 • Karakterskala endres til Bestått / Ikke-bestått.
 • Alle tilgjengelige kilder er tillatt å bruke, men alminnelige eksamensvilkår gjelder:
  • Under eksamen er det ikke tillatt å kommunisere med andre personer om oppgaven, eller å distribuere utkast til besvarelse eller fullstendig besvarelse. Slik kommunikasjon er å anse som fusk.
  • Innleverte eksamensbesvarelser blir behandlet i UiOs datasystem for tekst- og plagiatkontroll.

Les også vedtak fra 25. mars om eksamen våren 2020. Der finner du blant annet informasjon om:

 • Krav til karakteren "bestått"
 • Unntak fra gjentakskvote og emnesperre på Master i rettsvitenskap

Emnet handler om inntektsskatterett, men også noe arveavgift. Formålet med det grunnleggende skatterettsstudiet er tredelt:

 • Gi en basisinnsikt i skatterettslige problemstillinger.
 • Bidra til å utvikle evnen til å se hvordan skatterettslige problemstillinger kan inngå som viktige premisser i problemstillinger på andre rettsområder (f.eks. hvordan ulike skatterettslige konsekvenser kan få betydning for utformingen av avtaler og for valg av selskapsform).
 • Danne basis for videregående studier i skatterett.

Studiet er først og fremst innrettet mot sentrale begreper og prinsipper, særlig med sikte på personbeskatning og beskatning av kapitalinntekter og -utgifter i norsk rett. Men også de sentrale reglene om skattlegging av virksomhet og betydningen av at virksomhet drives i ulike selskapsformer, hører med. En elementær innføring i internasjonal skatterett hører også med til faget.

Hva lærer du?

Læringsmålene for emner i rettsstudiet omfatter obligatoriske og anbefalte forkunnskapskrav for det aktuelle emnet.

Det kreves god forståelse av følgende emner:

 • Skattestrukturen (dvs. de ulike skatter som utskrives på inntekt, herunder trygdeavgiften, og hvilke skattesatser som gjelder for disse).
 • Skattesubjektene, herunder om fysiske personer og de sentrale regler om skattlegging av selskaper og selskapsdeltakere.
 • Reglene om skattepliktig alminnelig inntekt av fordeler vunnet ved arbeid, kapital og virksomhet.
 • Fradragsrett for utgifter knyttet til slik inntekt.
 • Fradragsrett for gjeldsrenter og andre finansutgifter.
 • Kapitalgevinster og -tap.
 • Tidfestingsregler
 • Reglene om skattepliktig personinntekt
 • Rettskildene i skatteretten, herunder om omgåelsesproblemet i skatteretten.

Den som har studert faget, skal være i stand til å analysere kompliserte rettsspørsmål og ta begrunnet standpunkt til konkrete rettsspørsmål innenfor rettsområdet samt å formidle fagstoffet systematisk. Studenten skal også kunne reflektere rettspolitisk over skatterettslige og skattepolitiske problemstillinger. Og ikke minst skal studenten være i stand til å se og kunne formidle hvordan skatteregler og skatterettslige problemstillinger kan virke inn på privatrettslige problemstillinger og privatrettslige handlingsvalg.

Opptak og adgangsregulering

Du kan melde deg til dette emnet dersom du er registrert student ved Universitetet i Oslo og har avlagt forkunnskapskravene her. Har du avlagt forkunnskapskravene ved annen utdanningsinstitusjon må du søke opptak til valgemner på masternivå. Alle søkere må oppfylle forkunnskapskravene.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter må fylle ett av disse kravene:

Du er unntatt fra forkunnskapskravene hvis du har opptak til et annet masterprogram ved UiO der juridiske valgemner er integrert i studieprogrammet.

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Det kan gis både teoretiske (herunder bl.a. domsanalyser) og praktiske oppgaver.
Eksamener i rettsstudiet kan omfatte problemstillinger fra obligatoriske og anbefalte forkunnskapskrav.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Emnet har digitale hjelpemidler i Lovdata Pro eksamensmodus.

Det kan medbringes inntil to eksemplarer av alminnelig (ikke juridisk) rettskrivningsordbok, uavhengig av språk/målform. Innarbeidelser er ikke tillatt.

Ingen andre hjelpemidler er tillatt under eksamen.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning

Det juridiske fakultet har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet. 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på mastestudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Dette emnet er på masternivå. Vi tilbyr også emnet på bachelornivå (10 studiepoeng), se JUR1981 - Skatterett I Grunnleggende skatterett
Se oversikten over om overlappende emner. Ved overlapp vil vekttallsreduksjonen registreres på bachelor-emnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Hver vår fom. våren 2014

Eksamen

Hver vår

Hver vår fom. våren 2014

Undervisningsspråk

Norsk