JUS5982 – Skatterett III - Internasjonal skatterett

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Koronaviruset: Undervisning og eksamen Høst 2020

Gjennomføring av undervisning og eksamen høsten 2020 vil påvirkes av koronasituasjonen.

Les oppdatert informasjon om undervisning og eksamen høstsemesteret 2020

Emnet vil høsten 2020 ha bokstavkarakter, A-F.


Emnet er vedtatt nedlagt og erstattes høsten 2020 av emnet JUS5983 Skatterett II Selskapsskatterett og internasjonal skatterett. 

Faget omfatter internasjonal inntektsskatterett, det vil si inntektsskattespørsmål der enten skattyter eller inntekts- eller kostnadsposter har tilknytning til to eller flere land.

Et hovedperspektiv er vilkårene for at en inntektspost kan skattlegges i Norge. Faget omfatter først og fremst tre sett av rettsregler og samspillet mellom dem: Regler i intern norsk rett, regler i skatteavtaler (traktater) og EØS-rettslige regler.

Sentrale gjennomgående problemstillinger er internasjonal dobbeltbeskatning og skatterettslig diskriminering. Faget omfatter også en viss forståelse av skatteplanlegging i multinasjonale selskaper samt spørsmålet om anvendelse av omgåelsesnormer på internasjonale transaksjoner.

Hva lærer du?

Studentene vil primært lære hvordan internasjonal dobbeltbeskatning og diskriminering av personer og selskaper skal avverges. Dessuten vil de få en innføring i hvor grensen mellom akseptabel og uakseptabel internasjonal skatteplanlegging må trekkes.

Opptak og adgangsregulering

Du kan melde deg til dette emnet dersom du er registrert student ved Universitetet i Oslo og har avlagt forkunnskapskravene her. Har du avlagt forkunnskapskravene ved annen utdanningsinstitusjon må du søke opptak til valgemner på masternivå. Alle søkere må oppfylle forkunnskapskravene.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter må fylle ett av disse kravene:

Du er unntatt fra forkunnskapskravene hvis du har opptak til et annet masterprogram ved UiO der juridiske valgemner er integrert i studieprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

Minst tre års jusstudier.

Gjennomført og bestått emnet JUS5981 – Skatterett I Grunnleggende skatterett eller skatterettsfaget som inngår i JUR4000 – 4. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap (videreført)

Undervisning

Forelesninger

Eksamen

4 timers skoleeksamen.

Hjelpemidler

Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning 

Det juridiske fakultet har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet.  
 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på mastestudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Det gis ingen undervisning i emnet, men studenten kan lese emnet og gå opp til eksamen på egenhånd.

Eksamen

Høst 2020

Emnet er vedtatt nedlagt, siste eksamen gis høsten 2020.  

Undervisningsspråk

Norsk