Pensum/læringskrav

Litteraturliste

Ytringsfrihet m.m

Utdrag fra: St. meld. nr. 26 (2003-2004) Om endring av Grunnloven § 100, . . ISBN: . . . Fulltekst.

Unntatt følgende avsnitt: Kap. 5 5.11, kap. 6 6.5, kap.7 7.5, kap. 8 8.2 og 8.3.4.

Det vil bli noen endringer her grunnet at det høsten 2004 ble vedtatt endringer i Grunnloven §100.

Medieregulering

Utdrag fra: Ot. prp. nr. 4 (2003-2004) Om lov om endringer i lov om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsloven),

Unntatt følgende avsnitt: Kap. 7 7.2 Kap. 8 8.2 Kap. 9 9.2.2, 9.3.1.2. 9.3.2.2 og 9.3.3.2 Kap. 10 10.2 De enkeltavsnitt som er utelatt innenfor de enkelte kapitler, inneholder alle referater av høringsuttalelser.

Det kreves videre at man har oversikt over krinkastningslovens kapitler 1-5. Her foreligger ikke noe skriftlig materiale utover selve lovteksten, men det vil bli dekket gjennom undervisningen. Også reglene om pressens kildevern vil bli dekket gjennom undervisningen.

Publisert 22. okt. 2007 15:52 - Sist endret 17. jan. 2008 14:25