Kort om emnet

Det er opprettet et 10 studiepoengs emne i Tysk for jurister som har oppstart høsten 2018. Emnet TYSJUR1 Tysk for jurister er nedlegges og det gis tilbud om eksamen i 15 studiepoengs emnet for siste gang våren 2019. Se emnesiden for JFSPR1310 - Tysk for jurister 

Emnet skal hjelpe studentene til å styrke sin generelle kompetanse i skriftlig og muntlig tysk. Undervisningen tar hensyn til målgruppens spesielle studie- og yrkesinteresser og en vil derfor i høy grad legge vekt på fagspesifikt stoff, men også regelmessig trekke inn dagsaktuelle temaer.

Emnet består av følgende komponenter:

 • Innføring i juridisk fagspråk og det tyske rettssystem
 • Moot court på tysk
 • Oversettelse av juridiske og andre tekster
 • Praktisk grammatikk
 • Skriftlige og muntlige øvelser
 • Tysk kulturkunnskap og formidling av interkulturell kompetanse i skjæringspunktet mellom Norge og de tyskspråklige land

Deltakerne vil få et innblikk i tysk kultur og samfunn, og det legges spesielt vekt på rettssystemet, juridisk utdannelse, kulturkunnskap og dagsaktuelle temaer. Du vil utvide ordforråd og kunnskaper innenfor det juridiske fagfeltet og du vil få trening i å oversette korte tekster med juridisk og annet innhold til og fra norsk. I tillegg utvider du dine lese- og skriveferdigheter i tysk. Du vil lære å unngå de typiske feilene nordmenn gjør i tysk med hensyn til både ordvalg og uttale, grammatikk og tegnsetting.

Kurset er spesielt egnet for dem som planlegger å studere i utlandet eller ønsker å benytte tysk som arbeidsspråk i et juridisk yrke.

Ekskursjon

Så fremt det lar seg gjøre arrangeres det en ekskursjon til Tyskland

 


Ønsker du faglig spesialisering på masterprogrammet i rettsvitenskap? Emnet er del av profilen Komparativ rett.

Les mer om profiler

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet omfatter utvalgte temablokker omtalt i pensum og gir deg innsikt i de viktigste delene av det tyske rettssystemet. Det sammenlignes systematisk med det norske systemet.

Temagruppene er:

 • Juristutdanningen
 • Rett og rettskilder
 • Forfatningsrett
 • Kontraktsrett
 • Familie- og arverett
 • Handels- selskaps- og arbeidsrett
 • Strafferett
 • Forvaltningsrett
 • Internasjonal privatrett, Europarett og EMK

Videre vil du tilegne deg nyttig juridisk terminologi og utarbeide en praktisk liste over fagterminologi på tysk.

Ferdigheter

 • Etter gjennomført kurs skal du ha følgende ferdigheter:
 • Du har videreutviklet din leseteknikk i tysk; du kan lese og forstå tyske tekster av ulik vanskelighetsgrad.
 • Du kan oversette korte tekster med juridisk og allment innhold begge veier (tysk – norsk / norsk - tysk) og kjenner til nyttige hjelpemidler.
 • Du kan delta i faglige samtaler på tysk og holde korte innlegg.
 • Du er fortrolig med tyske teksttypekonvensjoner og kan skrive korte administrative brev, lage en CV, søke en jobb på tysk.
 • Du har utviklet dine evner til å forstå, forklare og analysere forskjellige teksttyper og sjangere, bl.a. tysk lovgivning, rettspraksis, samt noen skjønnlitterære og journalistiske tekster.
 • Du kan sammenligne det tyske og det norske rettssystemet.
 • Du kan finne frem det nødvendige rettsmaterialet både på biblioteket og på nettet.

Opptak og adgangsregulering

Emnet Tysk for jurister er åpent for studenter som har studierett til rettsstudiet. Emnet er også åpent for alle ansatte ved Det juridiske fakultet. Også søkere som har oppnådd graden Cand.jur eller master i rettsvitenskap kan opptas dersom det er plass.

Søknad om undervisningsopptak på emnet gjøres på Studentweb. Søknadsfrist er lik som frist for kurspåmelding ellers ved UiO. Dokumentasjon på oppfyllt forkunnskapskrav leveres på Infosenteret innen søknadsfrist.

Ansatte som ikke er immatrikulert som student ved UiO må søke om enkeltemneopptak i forkant av semesteret de ønsker å følge emnet. Ansatte må videre kontakte Infosenteret ved Det juridiske fakultet for å søke om undervisningsopptak.

Emnet har begrenset plass. Dersom det melder seg flere kvalifiserte søkere enn det er plass til på emnet, rangeres søkerne etter disse kriteriene:

Studenter på Masterstudiet i rettsvitenskap
Søkere rangeres etter studieansiennitet på grunnlag av beståtte eksamener. Dersom søkere fortsatt står likt, rangeres søkerne etter karakter på siste tellende eksamen.

Ansatte
Ansatte som søker opptak til emnene rangeres av fakultetet.

Søkere med graden Cand.jur eller mastergard i rettsvitenskap
Søkere kan opptas dersom de to foregående grupper ikke fyller alle plasser.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det kreves språkkunnskaper i tysk på nivå med B- eller C-språk. Hvis det er tvil om kravet er oppfylt, innhentes uttalelser fra vedkommende lærer/ansvarlige språkmiljø.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot JFSPR1310 – Tysk for jurister

Undervisning

Undervisningen går over to semestre, med oppstart om høsten og avsluttende eksamen påfølgende år. Det blir i alt 18 uker med undervisning bestående av 5-6 ukentlige timer, i alt 96 timer, hovedsakelig i seminarform. Deler av undervisningen foregår via Canvas. I kurset vil du få veiledning til å analysere ditt språknivå ved starten og slutten av kurset, basert på CEFR skalaen. Det forutsettes at deltakerne er aktive med muntlige og skriftlige bidrag, arbeider hjemme med skriftlige oppgaver og forbereder korte innlegg. Hver student skal holde minst ett foredrag og levere et skriftlig sammendrag av foredraget etterpå.

Ekskursjon

Så vidt det lar seg gjøre arrangeres det en ekskursjon til Tyskland i vårsemestert med besøk i institusjoner av særlig interesse for jusstudenter, bl.a. ungdomsretten.

Obligatoriske aktiviteter - krav for å kunne avlegge eksamen:

Det kreves oppmøte på 75% av undervisningen. I tillegg må hver student:

 • Skrive hjemmeoppgave (ca. 1000 ord).

Eksamen

Eksamen består av en 4-timers skriftlig eksamen og en muntlig gruppeeksamen av ca. 30 minutters varighet. Dessuten leveres en større hjemmeoppgave, se ovenfor. 

For fastsettelse av sluttkarakteren teller hjemmeoppgaven og den skriftlige eksamen 50 % hver, og den muntlige eksamen er justerende. Eksamen bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Hjelpemidler

Tysk-tysk ordbok

Det er ikke tillatt å innarbeide ordbøker.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

TYSJUR1 kan inngå i graden Master i rettsvitenskap, som valgemne på 3. studieår. Merk at emnet vil kun kunne erstatte et valgemne på bachelornivå, du kan ikke bruke Tysk for jurister som valgemne på masternivå på 4. eller 5. studieår. Godkjenningen av emnet som del av 3. studieår gjelder for studenter som har avlagt emnet tidligst våren 2013 og alle senere semestre.

Ta kontakt med Infosenteret dersom det er ønskelig å utsette andre emner i utdanningsplanen i perioden dette emnet avlegges.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver høst

Eksamen

Emnet er nedlagt og det gis tilbud om eksamen i emnet for siste gang våren 2019.

Undervisningsspråk

Tysk