Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Ny emnekode fra våren 2006

Frå våren 2006 får dette emnet ny emnekode og du finner da all informasjon på JUR5500 – Allmenn rettsteori (nedlagt).

Faget almen rettsteori (rettsfilosofi) er internasjonalt i sin karakter. Selv om faget ikke har noen alminnelig anerkjent avgrensning, går enkelte hovedemner igjen.

Ett hovedemne er Belysning av grunnbegreper som er nødvendige for å forstå positivt gitte rettssystemer, f eks begrepet `norm' og begreper om typer av normer og om sammenhenger mellom normer.

Et annet hovedemne er Rett og praktisk fornuft. Med dette siktes til undersøkelse av muligheten av å etablere målestokker til vurdering av (retts)normers holdbarhet.

Hva lærer du?

Du finner læringskrav og litteraturliste på fagets semesterside.

Opptak og adgangsregulering

For å kunne avlegge eksamen i valgfag må profesjonsstudiets fellesdel være bestått, se utfyllende forskrift om studier og eksamen ved Det juridiske fakultet § 14 pkt. 3.

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

6-timers skriftlig eksamen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på mastestudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Annet

Varianter:

  • JUFALM1 Belysning av begreper som står sentralt ved analysen av positivt gitte rettssystemer.
  • JUFALM2 Rett og praktisk fornuft I
  • JUFALM3 Rett og praktisk fornuft II

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk