Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Ny emnekode fra våren 2006

Frå våren 2006 får dette emnet ny emnekode og du finner da all informasjon på JUR5970 – Barnerett (nedlagt).

Emnet for barneretten er de spørsmål som særlig gjelder barns rettslige stilling. Det går på tvers av ulike rettsområder og omfatter regler fra familieretten, personretten, strafferetten og ulike deler av den spesielle forvaltningsrett. Siktemålet er dels å gi en generell forståelse av barns stilling i retten, dels å gi kunnskap som kan være praktisk brukbar i arbeid med juridiske problemstillinger som gjelder barn.

Hovedvekten i faget ligger på reglene om forholdet mellom barn og foreldre (barneloven) og reglene om det offentliges inngrep i dette forholdet (barnevernloven). Men også adopsjon, rettslig handleevne, menneskerettigheter og barns forhold til straffesystemet behandles.

Hva lærer du?

Du finner læringskrav og litteraturliste på fagets semesterside.

Opptak og adgangsregulering

For å kunne avlegge eksamen i valgfag må profesjonsstudiets fellesdel være bestått, se utfyllende forskrift om studier og eksamen ved Det juridiske fakultet § 14 pkt. 3.

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

6-timers skriftlig eksamen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Annet

Fra våren 2006 vil emnet kun ha undervisning og eksamen hvert vårsemester.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Undervisning

Vår og høst

Fra 2006: Kun hver vår

Eksamen

Vår og høst

Fra 2006: Kun hver vår

Undervisningsspråk

Norsk