Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Ny emnekode fra våren 2006

Frå våren 2006 får dette emnet ny emnekode og du finner da all informasjon på JUR5220 – Bygge- og entrepriserett (nedlagt).

Entrepriseretten omhandler rettsforholdet mellom byggherre og entreprenør ved utførelse av bygge- og anleggsoppdrag. Fagområdet omfatter de privatrettslige problemstillinger som entreprisekontrakten reiser og har følgelig nær sammenheng med den alminnelige kontraktsretten. Sentralt i faget står standardene NS 3400 "Regler om anbudskonkurranser for bygg og anlegg" og NS 3430 "Alminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider", og i forbrukerforhold lov om håndverkertjenester mm for forbrukere 16. juni 1989 nr. 63 og NOU 1992:9 "Forbrukarentrepriselov". Forholdet til de offentlige myndigheter så som byggesaksbehandlingen etter plan- og bygningsloven faller utenfor fagområdet. Dette behandles nærmere i spesialfaget ekspropriasjons- og bygningsrett.

Hva lærer du?

Du finner læringskrav og litteraturliste på fagets semesterside.

Opptak og adgangsregulering

For å kunne avlegge eksamen i valgfag må profesjonsstudiets fellesdel være bestått, se utfyllende forskrift om studier og eksamen ved Det juridiske fakultet § 14 pkt. 3.

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

6-timers skriftlig eksamen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på mastestudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Annet

Fra våren 2006 vil emnet kun ha undervisning og eksamen hvert vårsemester.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Undervisning

Vår og høst

Fra 2006: Kun hver vår

Eksamen

Vår og høst

Fra 2006: Kun hver vår

Undervisningsspråk

Norsk