Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Ny emnekode fra våren 2006

Frå våren 2006 får dette emnet ny emnekode og du finner da all informasjon på JUR5620 - Personvern (nedlagt).

Valgfaget ”personvern” gir en innføring i rettslige og rettspolitiske aspekter ved behandling av personopplysninger etter norsk og europeisk rett. Sentralt står personopplysningsloven og personverndirektivet. Det legges vekt på at man kan plassere reguleringen inn i en rettspolitisk sammenheng, og at man mestrer den interesseavveining som må foretas mellom ulike hensyn, hvor hensynet til personvern ofte må avveies mot andre viktige politiske målsetninger.

Det forutsettes ikke forhåndskunnskaper i informasjonsteknologi, men litteraturen forutsetter alminnelig innsikt og oversikt over bruk av datamaskinbaserte systemer for behandling av personopplysninger, og Internettet.

Valgfag er beregnet på jusstudenter som har avsluttet profesjonsstudiets fellesdel. Dersom du tilhører denne gruppen, skal du benytte emnekoden VALPERS når du registrerer deg og melder deg opp til eksamen.

For å kunne avlegge eksamen i valgfag må profesjonsstudiets fellesdel være bestått, se utfyllende forskrift om studier og eksamen ved Det juridiske fakultet § 14 pkt. 3.

Hva lærer du?

Du finner læringskrav og litteraturliste på fagets semesterside.

Opptak og adgangsregulering

For å kunne avlegge eksamen i valgfag må profesjonsstudiets fellesdel være bestått, se utfyllende forskrift om studier og eksamen ved Det juridiske fakultet § 14 pkt. 3.

Overlappende emner

Faget overlapper med VALPRIV - Privacy, Data Protection and Lex Informatica (nedlagt), og det gis kun vekttallsuttelling (studiepoeng-) for et av fagene.

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

6-timers skriftlig eksamen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på mastestudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk