Reglement for praksisordning i masterstudiet i rettsvitenskap

(Vedlegg til emnebeskrivelse for praksisordning JUS5010 fastsatt på ny av Dekanus 17.04.2007, sist endret av PMR 17.04.2012)

§ 1 Formål

Formålet med Det juridiske fakultets praksisordning er å gi studentene en forståelse for hva praktisk juridisk arbeid går ut på og hvilke krav yrkeslivet stiller til juridisk kunnskap og juridisk yrkesrolle. Den skal også gi impulser til studentenes læringsprosess.

§ 2 Praksisordningens innhold 

Praksisen består av tre elementer: en kortvarig praksisforberedende undervisning, utplasseringsperiode og rapportskriving.

§ 3 Praksisforberedende undervisning

 1. Før utplassering må du gjennomføre og få godkjent obligatorisk etikkurs som inngår i emnet JUS4111 – Metode og etikk.
 2. Før utplassering må du delta på fordelingsmøtet for praksisplasser. I fordelingsmøtet fordeles praksisplassene og det gis informasjon om følgende:   
  a. formålet med praksisordningen  
  b. utforming av praksisrapport
  c. administrative og praktiske spørsmål

§ 4 Praksisplass

 1. Studentene har ikke krav på at fakultetet stiller praksisplass til disposisjon.
 2. Praksisplass skal godkjennes av Det juridiske fakultet.
 3. Vilkår for godkjennelse av praksisplass er at vedkommende kontor driver juridisk virksomhet under ledelse av minst en jurist. Særlig velegnet som praksisplass innenfor privat sektor er advokatkontor, bank, forsikringsselskap eller lignende og innenfor offentlige sektor dommerkontor, statsadvokatkontor, påtalemyndighet, Sivilombudsmannen og andre statlige, fylkeskommunale og kommunale kontorer.
 4. Aktuelle praksiskontor må gi et generelt tilsagn om praksisplass for den enkelte praksisperiode eller for flere perioder.
 5. En jurist ved kontoret skal utpekes som studentens veileder.
 6. Fakultetet utarbeider en oversikt over hvilke krav som stilles til praksisperioden.

§ 5 Tidspunkt og varighet

 1. Praksisperioden er 6 uker og skal gjennomføres etter fordelingsmøtet.  
 2. Dersom en student har fravær utover fem arbeidsdager i praksisperioden, forlenges praksisperioden tilsvarende.

§ 6 Søknad og saksbehandling

 1. Studenter som ønsker praksis søker innen 25. januar for vårsemesteret og innen 25. august for høstsemesteret.
 2. Studentene må ha bestått 3. studieår for å komme i betrakting for praksisplass, obligatorisk kurs i yrkesetikk som inngår i JUS4111 – Metode og etikk må gjennomføres og godkjennes senest samme semester som man deltar på praksisordning.
 3. Privatister omfattes ikke av praksisordningen.
 4.  Søkere får tildelt plass på fordelingsmøtet.  Alle søkere deltar i loddtrekning som er bestemmende for i hvilken rekkefølge studentene skal velge praksisplass blant de plassene som er til fordeling.
 5. Praksisplass tildeles etter studentens valg blant praksisplasser som ikke er tildelt tidligere.
 6. Er det flere søkere enn plasser gjelder følgende prioritering:
  1. Studenter som har bestått 4. studieår.
  2. Studenter som har bestått 3. studieår
  3. Dersom ikke alle plasser lar seg tildele etter denne rangeringen, foretas loddtrekning innenfor den gruppen som står for tur til tildeling.
 7. En student som har fremskaffet til fakultetet et tilbud om praksisplass, skal være sikret en praksisplass, men er ikke sikret den plassen som studenten selv har fremskaffet.
 8. Det er adgang for studentene til å bytte praksisplass seg imellom. Slikt bytte må være meldt fakultetet senest en uke før praksisperioden innledes.

§ 7 Praksisens innhold

 1. Fakultetet utarbeider en veiledning for praksiskontoret med oversikt over hvilke krav som stilles for praksisperioden. Praksiskontoret tilbyr plass på grunnlag av denne veiledningen.
 2. På hver arbeidsplass utpekes en jurist som er studentens veileder og som gir nødvendig veiledning om arbeidsoppgaver.
 3. Studenten skal anvises en egen arbeidsplass ved kontoret.
 4. Veileder skal orientere om taushetsplikt, og studenten skal underskrive taushetserklæring.
 5. Praksisen er ikke lønnet og praksiskontoret gis ikke honorar for å stille praksisplass til disposisjon.
 6. En av fakultetets lærere utnevnes som kontaktperson for praksisordningen som studentene kan henvende seg til og som administrasjonen kan forholde seg til.

§ 8 Praksisrapport

 1. Studenten skal levere en praksisrapport etter endt praksisperiode. Formålet med rapporten er å dokumentere praksisoppholdet. Den skal inneholde en generell redegjørelse for oppholdet, samt en grundigere omtale av en eller flere saker eller rettslige problemstillinger studenten har vært med på å behandle. Studenten skal i den forbindelse redegjøre for rettskildebruken.
 2. Praksisrapport skal normalt utgjøre 3500-4500 ord. Eventuelt forord, innholdsfortegnelse, fotnoter, register teller ikke med. Praksisrapporter som ikke utgjør 3500-4500 ord, blir normalt ikke godkjent. Antall ord skal angis på rapporten.
 3. Rapporten leveres på måte fastsatt av administrasjonen.
 4. Studenten har ikke krav på etterveiledning i forbindelse med praksisrapport.

§ 9 Sensur

 1. Rapporten skal innleveres innen 15. desember i høstsemesteret og 1. juni i vårsemesteret.  Det skal samtidig fremlegges en underskrevet attest for gjennomført praksisperiode fra veileder på praksisplassen.
 2. Rapporten skal bedømmes av én sensor.
 3. Ved bedømmelsen av rapporten gis karakteren bestått/ikke bestått.

§ 10 Dispensasjonshjemmel 

Programrådet for masterstudiet i rettsvitenskap (PMR) eller leder for PMR, kan vedta dispensasjon fra dette reglement.

Det må foreligge helt særskilte eller sosiale grunner for å gi dispensasjon fra § 6 (4-7)

§ 11 Endringshjemmel

Programrådet for masterstudiet i rettsvitenskap (PMR) eller leder for PMR, vedtar endringer i reglementet.