Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Sjørett

Fagbeskrivelse

Sjøretten behandler rettsregler som gjelder sjøfart.

Valgfaget/spesialfaget omfatter de viktigste rettslige sider ved kommersiell sjøfart med hovedvekten på transport av gods under en rekke kontraktstyper.

Læringskrav

Det kreves god forståelse av reglene om:

 • Skip og nasjonalitet.
 • Kontroll av skip fra det offentlige og klassifikasjonsselskapenes side.
 • Bygging og reparasjon av skip.
 • Pant, tilbakeholdsrett og arrest i skip.
 • Organisering av skipsfart og ansvarsforholdet i skipsfart, herunder ansvar for oljesøl.
 • Transport av gods under konnossement og sjøfraktbrev.
 • Reisecertepartiet.
 • Tidscertepartiet.
 • Berging.
 • Sjøforsikring.

Det kreves kjennskap til reglene om:

 • Registrering.
 • Bemanning av skip.
 • Kjøp av skip.
 • Certeparti for konsekutive reiser.
 • Kvantumskontrakten.
 • Bare boatcertepartiet.
 • Transport av passasjerer og reisegods.
 • Felleshavari.
 • Sjøforklaring.

Litteratur

Innføringslitteratur

Knophs oversikt over Norges rett, Universitetsforlaget 11. utg. 1998 § 67.

Hovedlitteratur

Falkanger/Bull: Innføring i sjørett, 6. utgave, Sjørettsfondet 2004

Støttelitteratur

Selvig, Erling: Haag-regler, Hamburg-regler og sjøforsikringspraksis NFT 1979, s. 121-135.

Selvig, Erling: Fra kjøpsrettens og transportrettens grenseland, 1975, kap. 6.2.

Brækhus/Rein: Håndbok i kaskoforsikring 1993.

Michelet, Hans Petter: Håndbok i tidsbefraktning, Oslo 1997.

Falkanger, Thor: Kvantumskontrakten i lys av formularene Intercoa og Volcoa samt sjølovkomiteens utkast til lovregler av 1985. MarIus 110, s. 1-26.

Lund, Ole: Inflasjon og konjunktursvikt som problem for skipsfartens langtidskontrakter. I: Arkiv for Sjørett 14 (1976-82), s. 339-364.

Gombrii m.fl.: Skipsfart og samarbeid, 1991.

Publisert 21. apr. 2005 08:39 - Sist endret 17. juni 2005 13:11