Pensum/læringskrav

Utlendingsrett

Fagbeskrivelse

Emnet for utlendingsretten er de spørsmål som særlig gjelder utlendingers adgang til riket og deres opphold her.

Læringskrav

Det kreves god forståelse av følgende emner:

  • Materielle og prosessuelle regler for utlendingers adgang til riket, arbeid, opphold og bosetting, samt bortvisning og utvisning.
  • Vern mot forfølgelse.

Det kreves forståelse av følgende emner:

  • Forholdet mellom norsk rett og internasjonale konvensjoner, utlendingers rettslige stilling i Norge, det historiske og politiske grunnlaget for utlendingslovgivningen og rettshjelp.

Litteratur

Hovedlitteratur

Runa Bunæs, Kristin Ottesen Kvigne og Bjørn Vandvik (red.): Utlendingsrett, Universitetsforlaget 2004 s. 35-57, 104-260, 281-434, 492-615

Einarsen, Terje: Flyktningers rettsstilling i Norge, Fagbokforlaget 1997, s. 76-99

Kolsrud, Ole: Fremveksten av den norske fremmedlovgivningen, Historisk tidsskrift 1990, s. 2-20

Thorud, Espen: Innvandringshistorikk, i Turid Heiberg (red.): Innvandringspolitikk og utlendingslov, Fagbokforlaget 1998, s. 221-234

Bø, Bente Puntervold: Visum som innvandringspolitisk virkemiddel, i Turid Heiberg (red.), s. 115-126

Nybø, Stine Dordi: Om utvisning av straffedømte utlendinger, i Turid Heiberg (red.), s. 295-308

Støttelitteratur

Einarsen, Terje: Flyktningers rettsstilling i Norge (de delene som ikke er pensum).

Fisknes, Eli: Utlendingsloven (de delene som ikke er pensum).

Heiberg, Turid: Innvandringspolitikk og utlendingslov (de delene som ikke er pensum).

Ot.prp. nr. 17 (1998-99) Om lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover (klagenemnd for utlendingssaker mv).

St.meld. nr. 17 (1994-95) Om flyktningepolitikken.

St.meld. nr. 17 (1996-97) Om innvandring og det flerkulturelle Norge.

Støttelitteraturen gir fordypet og/eller alternativ kunnskap i forhold til hovedlitteraturen. Støttelitteraturen går ut over læringskravene.

Publisert 26. okt. 2004 11:54 - Sist endret 6. des. 2004 12:16