FARM1120 – Farmasøyten, pasienten og samfunnet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet i samfunnsfarmasi skal gi kunnskap om det norske helsevesen og farmasøytens plass i dette. Det skal gi oversikt over bruken av legemidler og tilhørende problemstillinger inklusiv klinisk kommunikasjon og etikk. Emnet skal gi kunnskap om aktørene på legemiddelområdet og tilhørende lovverk.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

 • har du kunnskap om farmasiens historie og farmasøytens plass i helsevesenet i et nasjonalt og globalt perspektiv
 • har du innsikt i begrepene etterlevelse, samvalg, pasientsikkerhet og pasienters helsekompetanse og forståelse av legemiddelbruk
 • har du grunnleggende kunnskap om klinisk kommunikasjon og etikk, og kan reflektere over profesjonsetiske problemstillinger
 • har du kunnskap om helse- og sykdomsbegreper og sosial ulikhet i helse mellom ulike samfunnslag og folkslag, inklusive samers rettigheter og status som urfolk 
 • har du kunnskap om legemiddelbegreper og kilder til legemiddelbruk i Norge, aktørene på legemiddelområdet
 • har du grunnleggende kunnskap om lovverkets oppbygning, utvikling og hovedprinsipper innen legemiddel- og helseområdet
 • har du kunnskap om kilder til legemiddelinformasjon og egenomsorg, digital kompetanse med innsikt i e-helse, velferdsteknologi og digital sikkerhet, og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi både på individ- og systemnivå 

Opptak til emnet

Opptak til det 5-årig masterprogrammet i farmasi.

Obligatoriske forkunnskaper

Gjeldende opptakskrav til det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Det er obligatorisk sikkerhetsopplæring i begynnelsen av første semester. For studenter som starter opp på det det 5-årige masterprogrammet i farmasi kreves følgende HMS-emner.

Ved ikke gjennomførte og beståtte HMS-emner vil du bli satt ned et kull. Du vil da miste ett års studium.

Alle HMS-emnene må være godkjente før oppstart på emner fra og med 2.semester. Dette gjelder også ved fritak for emner på 1.semester.

Fritak for emnet:

Farmasiutdanningen er en profesjonsutdanning regulert av fastsatte lover og regler for hva som skal inngå I utdanningen. Fritak innvilges kun hvis alle læringsutbytter i emnet er dekket.

Det gis ikke fritak for FARM1120 – Farmasøyten, pasienten og samfunnet på bakgrunn av bestått eksamen i FRM1020 – Farmasi i samfunnet (nedlagt).

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger og studentaktiviserende undervisning som inkluderer:

 • 30 timer forelesninger
 • 12 timer data-lab og Apotek-lab
 • 14 timer kollokvier
 • 46 timer annen studentaktiviserende undervisning - jobbskygging, ekskursjoner,  refleksjonsnotater, intervju med legemiddelbruker, ukesøvelse i etterlevelse, prosjektoppgave med studentretting, presentasjon av prosjektoppgave, tilbakemelding til medstudenter.

Følgende obligatorisk aktiviteter må være gjennomført og godkjent før du kan ta eksamen:

 • Jobbskygging i apotek, ekskursjoner, intervju med legemiddelbruker, ukesøvelse i etterlevelse, Apotek-lab, delta på kollokvier. 
 • Godkjennelse av alle refleksjonsnotater.
 • Aktiv deltakelse i prosjektoppgaven, hverandrevurdering og presentasjon av prosjektoppgaven.

Det kreves minimum 80 % oppmøte på obligatorisk undervisning. 

Les mer om hva som gjelder ved fravær på obligatoriske aktiviteter.

For å kunne delta på ute i klinikken er det et krav om at HMS-emnet HMS0506 – Klinikksikkerhet er bestått.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Gjennomført og godkjent obligatorisk undervisning og godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige i 3 år.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen som teller 100 % ved sensurering.

Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk. 

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emne: FRM1020 – Farmasi i samfunnet (nedlagt).

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. juli 2022 23:10:32

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk