FARM1120 – Farmasøyten, pasienten og samfunnet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet skal gi kunnskap om det norske helsevesen og farmasøytens plass i dette. Det skal gi oversikt over bruken av legemidler og tilhørende problemstillinger inklusiv klinisk kommunikasjon og etikk. Emnet skal gi kunnskap om aktørene på legemiddelområdet og tilhørende lovverk.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

  • har du kunnskap om farmasiens historie og farmasøytens plass i helsevesenet i et nasjonalt og globalt perspektiv
  • har du innsikt i begrepene etterlevelse, samvalg, pasientsikkerhet og pasienters forståelse av legemiddelbruk
  • har du grunnleggende kunnskap om klinisk kommunikasjon og etikk, og kan reflektere over yrkesetiske problemstillinger
  • har du kunnskap om helse-, sykdoms- og legemiddelbegreper, oversikt over kilder til legemiddelbruk i Norge, samt aktørene på legemiddelområdet
  • har du grunnleggende kunnskap om lovverkets oppbygning, utvikling og hovedprinsipper innen legemiddel- og helseområdet
  • har du kunnskap om kilder til legemiddelinformasjon og egenomsorg, og kan gjennomføre enkle litteratursøk

Opptak til emnet

Opptak til det 5-årig masterprogrammet i farmasi.

Obligatoriske forkunnskaper

Gjeldende opptakskrav til det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Det er obligatorisk sikkerhetsopplæring i begynnelsen av første semester. For studenter som starter opp på det det 5-årige masterprogrammet i farmasi kreves følgende HMS-emner.

Ved ikke gjennomførte og beståtte HMS-emner vil du bli satt ned et kull. Du vil da miste ett års studium.

Alle HMS-emnene må være godkjente før oppstart på emner fra og med 2.semester. Dette gjelder også ved fritak for emner på 1.semester.

Fritak for emnet:

Farmasiutdanningen er en profesjonsutdanning regulert av fastsatte lover og regler for hva som skal inngå I utdanningen. Fritak for emner innvilges kun hvis alle læringsutbytter gjeldende for utdanningen er dekket.

Det gis ikke fritak for FARM1120 – Farmasøyten, pasienten og samfunnet på bakgrunn av bestått eksamen i FRM1020 – Farmasi i samfunnet (nedlagt).

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger og studentaktiviserende undervisning som inkluderer:

  • 30 timer forelesninger
  • 12 timer data-lab og Apotek-lab
  • 16 timer kollokvier
  • 46 timer annen studentaktiviserende undervisning - jobbskygging, ekskursjoner,  refleksjonsnotater, intervju med legemiddelbruker, ukesøvelse i etterlevelse, prosjektoppgave med studentretting, presentasjon av prosjektoppgave, tilbakemelding til medstudenter.

Følgende må være gjennomført og godkjent før du kan ta eksamen: Ekskursjoner, Apotek-lab, kollokvier, innleveringer av refleksjonsnotater, intervju med legemiddelbruker, og prosjektoppgave med studentretting og presentasjon av prosjektoppgaven er obligatorisk. Det kreves minimum 80 % oppmøte på obligatorisk undervisning.

For å kunne delta på ute i klinikken er det et krav om at HMS-emnet HMS0506 – Klinikksikkerhet er bestått.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Gjennomført og godkjent obligatorisk undervisning og godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige i 3 år.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen som teller 100 % ved sensurering.

Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk. 

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emne: FRM1020 – Farmasi i samfunnet (nedlagt).

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. nov. 2020 02:10:17

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk