FARM1120 – Farmasøyten, pasienten og samfunnet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi kunnskap om det norske helsevesen og farmasøytens plass i dette. Det skal gi oversikt over bruken av legemidler og tilhørende problemstillinger inklusiv klinisk kommunikasjon og etikk. Emnet skal gi kunnskap om aktørene på legemiddelområdet og tilhørende lovverk.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du kunnskap om farmasiens historie og farmasøytens plass i helsevesenet.
 • har du innsikt i begrepene legemiddeletterlevelse, samvalg og pasientsikkerhet.
 • har du grunnleggende kunnskap om klinisk kommunikasjon og etikk, og kan reflektere over etiske problemstillinger.
 • har du kunnskap om helse-, sykdoms- og legemiddelbegreper, samt oversikt over legemiddelbruken i Norge og aktørene på legemiddelområdet.
 • har du grunnleggende kunnskap om lovverkets oppbygning og utvikling og hovedprinsipper innen legemiddel- og helseområdet.
 • har du kunnskap om kilder til legemiddelinformasjon og kan gjennomføre enkle litteratursøk.

Opptak og adgangsregulering

Opptak til det 5-årig masterstudiet i farmasi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Gjeldende opptakskrav til det 5-årige masterstudiet i farmasi.

 

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Det er obligatorisk sikkerhetsopplæring i begynnelsen av første semester. For studenter som starter opp på det det 5-årige masterprogrammet i farmasi kreves følgende HMS-emner.

 

Ved ikke gjennomførte og beståtte HMS-emner vil du bli satt ned et kull. Du vil da miste ett års studium.

 

Alle HMS-emnene må være godkjente før oppstart på emner fra og med 2.semester. Dette gjelder også ved fritak for emner på 1.semester.

Overlappende emner

9 studiepoeng overlapp mot FRM1020 – Farmasi i samfunnet (nedlagt)

Det gis ikke fritak for FARM1120 – Farmasøyten, pasienten og samfunnet på bakgrunn av bestått eksamen i FRM1020.

Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig.

Undervisning

Forelesninger og studentaktiviserende undervisning som inkluderer bl.a. prosjektoppgave og presentasjon av denne, rollespill, jobbskygging, ekskursjoner, kollokvier, refleksjonsnotater, studentretting av annen gruppes oppgave og datalab.

 • 28 timer forelesninger
 • 12 timer data-lab
 • 10 timer kollokvier
 • 46 timer annen studentaktiviserende undervisning - jobbskygging, ekskursjoner, rollespill, studentretting av studentoppgaver, refleksjonsnotater, prosjektoppgave og presentasjon av denne

Ekskursjoner, rollespill, studentretting, innleveringer av refleksjonsnotater, prosjektoppgave samt presentasjon av prosjektoppgaver er obligatorisk og må være gjennomført og godkjent før du kan ta eksamen.

For å kunne delta på undervisningen ute i klinikken er det et krav om at HMS-emnet HMS0506 – Klinikksikkerhet er bestått.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Gjennomført og godkjent obligatorisk undervisning og godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige i 3 år.

Eksamen

Skriftlig eksamen 4 timer. Eksamen avholdes digitalt.

For  adgang til eksamen må du ha:

 • gjennomført all obligatorisk undervisning
 • godkjent alle obligatoriske innleveringer inkludert prosjektoppgaven

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk og dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emne:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk