Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler legemiddelsubstansenes kjemi og hvorledes legemidlenes kjemiske egenskaper påvirker legemidlenes biologiske profil. Emnet omhandler blant annet temaer som syntese, stabilitet og struktur-aktivitetsforhold for de viktigste legemiddelgruppene.

Hva lærer du?

  • har du bred kunnskap innenfor generelle prinsipper innen legemiddelkjemi samt spesifikk kunnskap om legemiddelkjemien relatert til de mest sentrale legemiddelgruppene.
  • har du bred kunnskap innen legemiddelsubstansenes framstilling (herunder syntese), kjemiske egenskaper, stabilitet, metabolisme og struktur-aktivitets-forhold (SAR).
  • skal du, basert på kjemisk struktur av en legemiddelsubstans, kunne anvende prinsipper i legemiddelkjemi og forstå mulige biologiske egenskaper i forhold til indikasjonsområde, administrasjonsvei, formulering, biodistribusjon, metabolisme og ekskresjon.
  • skal du, basert på tverrfaglig legemiddel-relaterte tekster som for eksempel Felleskatalogtekster, kunne redegjøre for de temaer som direkte er kjemisk relaterte og skal også kunne ta aktiv del i diskusjon av andre legemiddelrelaterte temaer der disse kan være relatert til legemiddelsubstansenes struktur og kjemiske egenskaper. Disse læringsmålene gjelder for legemiddelgrupper studenten mangler fra FRM2000 – Legemiddelsubstansene og hvordan de virker del II.

Opptak og adgangsregulering

Opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi til og med høsten 2016.

Dette er et overgangsemne for studenter på kull-2021 som blir forsinket i studiet sitt og som overføres til kull-2022 eller senere. Gjennom et innpassingssemester blir studentene overført fra gammel til ny studieplan. Studieadministrasjonen ved Farmasøytisk institutt tar kontakt med de studentene som omfattes av ordningen og følger dem tett opp.

Emnet er ikke tilgjengelig for studenter tatt opp til det 5-årige masterprogrammet fra og med høsten 2017.

Innpassingssemesteret (3.semester) består av emnene:

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger og kollokvier. Studentene følger deler av undervisningen i FARM2100 – Legemiddelkjemi.

  • Ca. 16 timer forelesninger (ikke obligatoriske)
  • Ca. 16 timer kollokvier (ikke obligatoriske)

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og godkjent og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i 3 år.

Eksamen

Skriftlig digital eksamen 2 timer.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Det periodiske system.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst. Avholdes ved behov.

Emnet undervises første gang høsten 2018.

Eksamen

Høst. Avholdes ved behov.

Undervisningsspråk

Norsk