FARM2105 – OE i legemiddelkjemi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet omhandler legemiddelsubstansenes kjemi og hvorledes legemidlenes kjemiske egenskaper påvirker legemidlenes biologiske profil. Emnet omhandler blant annet temaer som syntese, stabilitet og struktur-aktivitetsforhold for de viktigste legemiddelgruppene.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

  • har du bred kunnskap innenfor generelle prinsipper innen legemiddelkjemi samt spesifikk kunnskap om legemiddelkjemien relatert til de mest sentrale legemiddelgruppene
  • har du bred kunnskap innen legemiddelsubstansenes framstilling (herunder syntese), kjemiske egenskaper, stabilitet, metabolisme og struktur-aktivitets-forhold (SAR)
  • skal du, basert på kjemisk struktur av en legemiddelsubstans, kunne anvende prinsipper i legemiddelkjemi og forstå mulige biologiske egenskaper i forhold til indikasjonsområde, administrasjonsvei, formulering, biodistribusjon, metabolisme og ekskresjon
  • skal du, basert på tverrfaglig legemiddel-relaterte tekster som for eksempel Felleskatalogtekster, kunne redegjøre for de temaer som direkte er kjemisk relaterte og skal også kunne ta aktiv del i diskusjon av andre legemiddelrelaterte temaer der disse kan være relatert til legemiddelsubstansenes struktur og kjemiske egenskaper. Disse læringsmålene gjelder for legemiddelgrupper studenten mangler fra FRM2000 – Legemiddelsubstansene og hvordan de virker del II (nedlagt)

Opptak til emnet

Opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi til og med høsten 2016.

Dette er et overgangsemne for studenter på kull-2021 som blir forsinket i studiet sitt og som overføres til kull-2022 eller senere. Gjennom et innpassingssemester blir studentene overført fra gammel til ny studieplan. Studieadministrasjonen ved Farmasøytisk institutt tar kontakt med de studentene som omfattes av ordningen og følger dem tett opp.

Emnet er ikke tilgjengelig for studenter tatt opp til det 5-årige masterprogrammet fra og med høsten 2017.

Innpassingssemesteret (3. semester) består av emnene:

Obligatoriske forkunnskaper

De obligatoriske HMS-emnene som kreves for studenter på det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger og kollokvier. Studentene følger deler av undervisningen i FARM2100 – Legemiddelkjemi.

  • Ca. 16 timer forelesninger (ikke obligatoriske)
  • Ca. 16 timer kollokvier (ikke obligatoriske)

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og godkjent og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i 3 år.

Eksamen

Avsluttende skriftlig (digital eksamen), 2 timer, som teller 100 % ved sensurering.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner:

Hjelpemidler til eksamen

Det periodiske system.

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2020 15:10:21

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst

Avholdes ved behov.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk