Kort om emnet

Emnet gir en innføring i analytisk kjemi med relevans til ferdige preparater og til måling av legemidler, legemiddelmetabolitter og misbrukerstoffer i biologiske prøver. Gjeldende regelverk og offisielle retningslinjer står sentralt i undervisningen.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du kjennskap til kvalitetskrav, regelverk og offisielle retningslinjer som gjelder for kjemisk analyse av farmasøytiske preparater.
  • har du grunnlag for selvstendig å kunne planlegge og gjennomføre kvalitative og kvantitative analyser av preparater etter gjeldende regelverk.
  • har du bred kunnskap om analytisk-kjemiske teknikker, metoder, prosedyrer og deres anvendelser for identifikasjon og kvantitativ bestemmelse av legemidler, legemiddelmetabolitter, rusmidler og dopingmidler i biologiske prøver.
  • har du grunnlag for å kunne planlegge og gjennomføre enkle analyser for identifikasjon og kvantitativ bestemmelse av legemidler i biologiske prøver.

Opptak og adgangsregulering

Opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi til og med høsten 2016.

Dette er et overgangsemne for studenter på kull-2021 som blir forsinket i studiet sitt og som overføres til kull-2022 eller senere. Gjennom to innpassingssemestre blir studentene overført fra gammel til ny studieplan. Studieadministrasjonen ved Farmasøytisk institutt tar kontakt med studentene som omfattes av ordningen og følger dem tett opp.

Emnet er ikke tilgjengelig for studenter tatt opp til det 5-årige masterprogrammet i farmasi fra og med høsten 2017.

Innpassing 4.semester består av emnene:

Innpassing 5.semester består av emnene:

Overlappende emner

Undervisning

Studentene følger deler av undervisningen i FARM2130 – Legemiddelananlyse.

  • 15 timer forelesning
  • 5 timer «flipped classroom»
  • 20 timer laboratoriearbeid (4 øvelser med innlevering av laboratorierapporter) - obligatorisk
  • 15 timer kollokvier

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og godkjent og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Fullført og godkjent laboratoriekurs og øvelser er gyldige i 3 år.

Eksamen

Skriftlig eksamen 2 timer.

For adgang til eksamen må du ha:

  • Gjennomført alle 4 laboratorieøvelser
  • Godkjent alle 4 laboratorierapporter

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår. Avholdes ved behov.

Emnet avholdes første gang våren 2019.

Eksamen

Vår. Avholdes ved behov.

Undervisningsspråk

Norsk