FARM2135 – OE i legemiddelananlyse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i analytisk kjemi med relevans til ferdige preparater og til måling av legemidler, legemiddelmetabolitter og misbrukerstoffer i biologiske prøver. Gjeldende regelverk og offisielle retningslinjer står sentralt i undervisningen.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

  • har du kjennskap til kvalitetskrav, regelverk og offisielle retningslinjer som gjelder for kjemisk analyse av farmasøytiske preparater.
  • har du grunnlag for selvstendig å kunne planlegge og gjennomføre kvalitative og kvantitative analyser av preparater etter gjeldende regelverk.
  • har du bred kunnskap om analytisk-kjemiske teknikker, metoder, prosedyrer og deres anvendelser for identifikasjon og kvantitativ bestemmelse av legemidler, legemiddelmetabolitter, rusmidler og dopingmidler i biologiske prøver.
  • har du grunnlag for å kunne planlegge og gjennomføre enkle analyser for identifikasjon og kvantitativ bestemmelse av legemidler i biologiske prøver.

Opptak til emnet

Opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi til og med høsten 2016.

Dette er et overgangsemne for studenter på kull-2021 som blir forsinket i studiet sitt og som overføres til kull-2022 eller senere. Gjennom to innpassingssemestre blir studentene overført fra gammel til ny studieplan. Studieadministrasjonen ved Farmasøytisk institutt tar kontakt med studentene som omfattes av ordningen og følger dem tett opp.

Emnet er ikke tilgjengelig for studenter tatt opp til det 5-årige masterprogrammet i farmasi fra og med høsten 2017.

Innpassing 4.semester består av emnene:

Innpassing 5.semester består av emnene:

Obligatoriske forkunnskaper

De obligatoriske HMS-emnene som kreves for studenter på det 5-årige masterprogrammet i farmasi.​

Overlappende emner

Undervisning

Studentene følger deler av undervisningen i FARM2130 – Legemiddelanalyse.

  • 15 timer forelesning
  • 5 timer «flipped classroom»
  • 20 timer laboratoriearbeid med innlevering av laboratorierapporter - obligatorisk
  • 15 timer kollokvier

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og godkjent og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Fullført og godkjent laboratoriekurs og øvelser er gyldige i 3 år.

Eksamen

2 timer skriftlig digital eksamen.

For adgang til eksamen må du ha:

  • gjennomført alle laboratorieøvelser
  • godkjent alle laboratorierapporter

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk. Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner:

Hjelpemidler til eksamen

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen. Kalkulator i Inspera vil også være tilgjengelig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2020 06:10:27

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår

Emnet avholdes ved behov.

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk