Kort om emnet

Emnet omhandler sentrale temaer innen behandling og forebygging av infeksjonssykdommer, resistensutvikling og mikrobiologisk kvalitetskontroll i produksjon av legemidler.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:  

 • har du kunnskap om sentrale kontrollmetoder for mikrobiologisk testing av usterile legemidler og legemidler med krav til sterilitet, samt av råvarer og oppbygging, sammensetning, fremstilling og sentrale mikrobiologiske aspekter knyttet til fremstilling av ulike biologiske farmasøytiske preparater.
 • kan du kunnskap om hvordan mikroorganismer forårsaker infeksjonssykdommer, infeksjonsepidemiologi, interaksjoner, vaksinologi og vaksinasjonsprogrammet.
 • kan du redegjøre for prinsippene for antimikrobiell behandling, inkludert virkningsmekanismer, legemiddelvalg, interaksjoner, bivirkninger, og feilbruk og resistensutvikling.
 • kan du utføre sentrale mikrobiologiske laboratorieteknikker og beskrive dine resultater i en laboratorierapport.

Opptak og adgangsregulering

Opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi til og med høsten 2016.

Dette er et overgangsemne for studenter på kull-2021 som blir forsinket i studiet sitt og som overføres til kull-2022 eller senere. Gjennom et innpassingssemester blir studentene overført fra gammel til ny studieplan. Studieadministrasjonen ved Farmasøytisk institutt tar kontakt med studentene som omfattes av ordningen og følger dem tett opp.

Emnet er ikke tilgjengelig for studenter tatt opp til det 5-årige masterprogrammet i farmasi fra og med høsten 2017.

Innpassing 4.semester består av emnene:

Innpassing 5.semester består av emnene:

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot FARM2140 – Farmasøytisk mikrobiologi

Undervisning

Forelesninger og studentaktiv undervisning, inkludert laboratorieundervisning (obligatorisk), PBL (obligatorisk) og kollokvier. Studentene følger deler av undervisningen i FARM2140 – Farmasøytisk mikrobiologi.

 • 15 timer forelesninger
 • 6 timer kollokvier. Det vil blant annet deles ut kollokviesett med presentasjonsoppgaver før kollokviene. Disse skal forberedes og kunne presenteres for de andre studentene.
 • 25 timer laboratoriearbeid (inkludert øvelser med innlevering av rapport, informasjonsforelesning og oppsummeringer) - obligatorisk
 • 9 timer PBL (3 PBL-oppgaver) – obligatorisk

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og godkjent og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen. Godkjent PBL innebærer at studenten har deltatt aktivt. PBL bidrar til å øve opp evne til å kommunisere informasjon om legemidler.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Fullført og godkjent laboratoriekurs og PBL-undervisning er gyldig i 3 år.

Eksamen

 • Skriftlig eksamen 2 timer, teller 80 % av sluttkarakteren.
 • 1 individuell laboratorierapport (spesifiserte tema), teller 20% av sluttkarakteren.

For adgang til eksamen må du ha:

 • Godkjent deltagelse på laboratorieundervisning og godkjente laboratorierapporter.
 • Godkjent deltagelse på PBL-undervisning.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emne:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår. Avholdes ved behov.

Emnet undervises første gang våren 2019.

Eksamen

Vår. Avholdes ved behov.

Undervisningsspråk

Norsk