FARM2190 – OE i fysiologi, farmakologi og lovkunnskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i oppbygning og funksjon av kroppens organsystemer. Anatomi og fysiologi danner grunnlaget for å forstå patofysiologien og legemidlenes virkningsmekanismer innen organsystemene. Hovedprinsipper for interaksjon mellom legemidler og målmolekyler (eks. reseptorer, enzymer), intracellulære mediatorer og signalveier omhandles. Emnet omfatter også kunnskap om legemiddelområdets lovverk.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du bred kunnskap om hvordan menneskekroppen er bygd opp og hvordan organsystemene fungerer.
  • har du bred kunnskap om og kan anvende denne i forståelsen av de molekylære virkningsmekanismene for legemidler knyttet til organsystemene, inkludert målmolekyler og signalveier.
  • har du bred kunnskap om sammenhengen mellom patofysiologien og legemidlets interaksjon med målmolekylet, de fysiologiske konsekvenser og behandling i utvalgte terapiområder (hudsykdommer, glaukom, tyroideasykdommer, anemier, obstipasjon, diare, magesår, inflammatoriske tarmsykdommer).
  • kan du formidle muntlig/skriftlig og gi informasjon om legemidlers molekylære og cellulære virkningsmekanismer på en forståelig måte.
  • kjenner du til testsystemer for legemiddeleffekter, beregne konsentrasjoner, og vurdere resultater.
  • har du grunnleggende kunnskap om lovverkets oppbygning, utvikling, og hovedprinsipper innen legemiddel og helseområdet.

Opptak og adgangsregulering

Opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi til og med høsten 2016.

Dette er et overgangsemne som kun er åpent for studenter tatt opp på det 5-årige masterprogrammet i farmasi til og med høsten 2016, og som overføres fra gammel til ny studieplan.

Emnet er ikke tilgjengelig for studenter tatt opp til det 5-årige masterprogrammet i farmasi fra og med høsten 2017.

Undervisning

Selvstudium med tilgang til podcast-forelesninger og kollokvieoppgaver. Mulighet for deltakelse i deler av undervisningen i FARM1100 (forelesninger, kollokvier, laboratoriekurs). Individuell prosjektoppgave og holde miniforelesning over denne.

Individuell prosjektoppgave og miniforelesning er obligatorisk og må være godkjent før studenten får gå opp til skriftlig avsluttende (digital) eksamen. Obligatorisk undervisning skal dokumentere at studenten har tilegnet seg nødvendige kunnskaper og ferdigheter.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og godkjent og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Eksamen

  • 4 timers skriftlig (digital) eksamen, teller 90 % av sluttkarakteren
  • Prosjektoppgave, teller 10 % av sluttkarakteren

For adgang til eksamen må du ha:

  • Godkjent prosjektoppgave og miniforelesning

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emne:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst. Avholdes ved behov.

Eksamen

Høst. Avholdes ved behov.

Undervisningsspråk

Norsk