FARM2290 – OE i fysiologi, farmakoterapi og lovkunnskap

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i oppbygning og funksjon av kroppens organsystemer som ikke har blitt dekket av tidligere kurs. Anatomi og fysiologi danner grunnlaget for å forstå patofysiologien og legemidlenes virkningsmekanismer innen organsystemene. Innen Farmakoterapi gir emnet kompetanse om bruk av legemidler innen terapiområdene hjerte-karsykdom, diabetes, nyresvikt og veterinærmedisinsk farmakoterapi. Emnet omfatter også kunnskap om legemiddelområdets lovverk for farmasøyter.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du bred kunnskap om hvordan menneskekroppen er bygd opp og hvordan organsystemene fungerer i utvalgte emner
  • har du bred kunnskap om behandling i utvalgte terapiområder (hudsykdommer, glaukom, tyroideasykdommer, anemier, obstipasjon, diaré, magesår, inflammatoriske tarmsykdommer) 
  • kan du beskrive patogenese, etiologi og symptomatologi ved hjerte-karsykdom, diabetes og nyresvikt, og ha bred kunnskap om prinsippene rundt den aktuelle legemiddelterapi og kan vurdere legemiddelterapi i relasjon til ikke-medikamentell behandling
  • kan du identifisere problemer knyttet til anvendelse av flere legemidler samtidig (polyfarmasi)
  • har du kunnskap om veterinærmedisinsk farmakoterapi
  • har du grunnleggende kunnskap om lovverkets oppbygning, utvikling, og hovedprinsipper innen legemiddel og helseområdet

Opptak og adgangsregulering

Opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi til og med høsten 2016.

Dette er et overgangsemne som kun er åpnet for studenter tatt opp på det 5-årige masterprogrammet i farmasi til og med høsten 2016, og som overføres fra gammel til ny studieplan.

Emnet er ikke tilgjengelig for studenter tatt opp til det 5-årige masterprogrammet i farmasi fra og med høsten 2017.

Overlappende emner

Undervisning

Selvstudium med tilgang til podcast-forelesninger og kollokvieoppgaver. Individuell prosjektoppgave og holde miniforelesning over denne.

Individuell prosjektoppgave, miniforelesning og besvarelse av 5 PBL-oppgaver er obligatoriske og må være godkjent før studenten får gå opp til muntlig eksamen. Obligatorisk undervisning skal dokumentere at studenten har tilegnet seg nødvendige kunnskaper og ferdigheter.

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og godkjent og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Fullført og godkjent prosjektoppgave med miniforelesning og godkjente PBL-oppgaver er gyldige i 3 år.

Eksamen

  • 4 timers skriftlig (digital) eksamen, teller 90 % av sluttkarakteren
  • prosjektoppgave, teller 10 % av sluttkarakteren

For adgang til eksamen må du ha:

  • godkjent prosjektoppgave og miniforelesning
  • godkjent 5 PBL-oppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Avholdes ved behov

Eksamen

Hver vår

Avholdes ved behov

Undervisningsspråk

Norsk