FARM3125 – OE i legemiddelbruk og folkehelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i legemiddelbruk ut i fra et folkehelseperspektiv og inkluderer temaer som globale utfordringer på legemiddelområdet, legemiddeløkonomi samt legemiddelmisbruk og - avhengighet. Kritiske kildevurdering og kunnskapsbasert medisin er også sentrale tema.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

 • har du god forståelse for praksisnære utfordringer knyttet til legemiddelbruk
 • har du god forståelse av hvorfor legemiddelprioriteringer må gjøres i helsetjenesten og hvordan legemiddeløkonomiske analyser kan gjennomføres og benyttes
 • har du kunnskap om problemstillinger knyttet til legemiddelmisbruk og legemiddelavhengighet
 • har du god kunnskap om hva kunnskapsbasert medisin er, og kan utvise kritisk kildevurdering

Opptak til emnet

Opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi til og med opptaket høsten 2016.

Dette er et overgangsemne for studenter på kull-2021 som blir forsinket i studiet sitt og som overføres til kull-2022 eller senere. Gjennom et innpassingssemester blir studentene overført fra gammel til ny studieplan. Studieadministrasjonen ved Farmasøytisk institutt tar kontakt med studentene som omfattes av ordningen og følger dem tett opp. 

Emnet er ikke tilgjengelig for studenter tatt opp til det 5-årige masterprogrammet i farmasi fra og med høsten 2017. 

Emnet avholdes kun ved behov.

Innpassingssemesteret (5. semester) består av emnene:

Obligatoriske forkunnskaper

De obligatoriske HMS-emnene som kreves for studenter på det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger og studentaktiviserende undervisning, inkludert kollokvier, omvendt klasserom, kommunikasjonsseminar, prosjektoppgave og presentasjon av denne. Studentene følger deler av undervisningen i FARM3120 – Legemiddelbruk og folkehelse.

 • 10 timer forelesninger
 • 6 timer seminar og kollokvier om klinisk kommunikasjon (obligatorisk)
 • 16 timer kollokvier
 • 10 timer annen studentaktiviserende undervisning, refleksjonsnotater, prosjektoppgave og presentasjon av denne (obligatorisk)

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og godkjent og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Obligatorisk deltagelse og godkjente oppgaver er gyldig i 3 år.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen, 2 timer, som teller 100 % ved sensurering.

For adgang til eksamen må du ha:

 • gjennomført all obligatorisk studentaktiviserende undervisning
 • godkjent alle obligatoriske innleveringer inkludert prosjektoppgaven

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emne:

Hjelpemidler til eksamen

  Du vil kunne benytte avansert (scientific) kalkulator i Inspera.

  Eksamensspråk

  Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk.

  Karakterskala

  Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

  Adgang til ny eller utsatt eksamen

  Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

  Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

  Se mer om eksamen ved UiO

  Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2020 16:10:35

  Fakta om emnet

  Studiepoeng
  5
  Nivå
  Bachelor
  Undervisning
  Høst

  Avholdes ved behov.

  Eksamen
  Høst
  Undervisningsspråk
  Norsk