Kort om emnet

Emnet omfatter et semesters farmasøytisk praksis, der det sentrale er å lære å løse legemiddelrelaterte problemstillinger i aktiv kontakt med apotekets brukere og helsepersonell. Dette gjøres gjennom at studenten deltar i alle funksjoner i et apotek som for eksempel resepthåndtering, veiledning i legemiddelbruk, logistikk og økonomi/administrasjon/arbeidsledelse. Praksistiden skal gi studenten trening i å anvende sine kunnskaper og tilegne seg ferdigheter som bare kan læres gjennom praksis, slik at en master i farmasi ved aktiv bruk av sin kompetanse om legemidler, kan bidra til at helse og livskvalitet fremmes for individ og samfunn.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • mestrer du alle aspekter ved ekspedisjon av legemidler og tilgrensende varer og tjenester.
 • kan du anvende kunnskap og ferdigheter fra tidligere kurs i gjennomføringen av praksisrelaterte oppgaver og prosjekter.
 • kan du kommunisere om farmasifaglige problemstillinger på en forståelig måte med legemiddelbrukere og helsepersonell, inkludert spesialister, og kan bidra til tverrfaglig problemløsning.
 • kan du analysere etiske og lovmessige problemstillinger knyttet til kontakt med legemiddelbrukere og helsepersonell og forstå og vurdere skriftlig dokumentasjon i form av lover og forskrifter.
 • kan du analysere, herunder identifisere, vurdere og håndtere legemiddelrelaterte problemer.
 • har du inngående kunnskap om apotekdrift, inklusive internkontroll og kvalitetssystemer.

Opptak og adgangsregulering

Opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

De obligatoriske HMS-emnene som kreves for studenter på det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Egne obligatoriske forkunnskapskrav gjelder for studenter tatt opp på det 5-årige masterprogrammet i farmasi til og med høsten 2016 og som er overført fra gammel studieplan. Disse er i faglig samsvar med de obligatoriske forkunnskapskravene som gjelder for emnet, men kan være erstattet av emner fra gammel studieplan, samt overgangsemner. Studenter på overgangsordninger kan ta kontakt med studieadministrasjonen for fullstendig oversikt over obligatoriske forkunnskapskrav.

Overlappende emner

30 studiepoeng overlapp mot FRM4000 – Praktisk farmasi

Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig.

Undervisning

Praksis i apotek (og eventuelt tilgrensende institusjoner) med trening i alle aspekter av farmasøytens arbeidsoppgaver under veiledning fra en provisorfarmasøyt (MSc.). Studenten forventes å være på apotek 7,5 timer per dag. Det vektlegges å gi studentene mulighet for trening i tverrfaglig samarbeid.

Mappeinnlevering av 18 obligatoriske oppgaver av varierende omfang, hvor reseptvurderinger, formidling, refleksjoner og planlegging blir trenet (totalt omtrent 2 ukers arbeide) både skriftlig og som lydfiler, i treningsperioden er forutsetting for eksamen, liksom veileders anbefaling om godkjent praksisperiode.

I løpet av praksisperioden gjennomføres det tre fellessamlinger på UiO:

 • prepraksis (4½ dager, 7,5 timer per dag)
 • midtpraksis (4 dager, 7,5 timer per dag)
 • postpraksis (1 dag, 7,5 timer)

Undervisningen gjennomføres i form av forelesninger, seminarer, gruppearbeid og rollespill.

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og godkjent og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Fullført og godkjent praksisopphold er gyldig i 3 år.

Eksamen

Eksamensform: OSCE. Prøven er bygget opp som en stasjonseksamen. På hver stasjon får kandidaten tildelt en eller flere oppgaver som skal løses innen en nærmere angitt tid. Man vil før eksamen få oppgitt hvor mange minutter man har til rådighet på hver stasjon. Det foretas nøyaktig tidskontroll, og det er en kort pause mellom hver stasjon slik at man rekker å forflytte seg fra stasjon til stasjon. Det er lagt inn hvilestasjoner.

Alle obligatoriske oppgaver i mappeinnlevering må være godkjent før eksamen og vurdering fra veileder, som anbefaler godkjent praksisopphold, må også foreligge.

For adgang til eksamen må du ha:

 • 18 godkjente obligatoriske oppgaver
 • Veileders anbefaling om at praksisopphold skal godkjennes skal foreligge, og veileders midtvurdering og sluttvurdering skal foreligge

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

På enkelte stasjoner kan det være tillatte hjelpemidler som kalkulator og /eller skriftlige og/eller elektroniske tekster/bilder.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emne:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Avholdes første gang våren 2020.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk