FARM3130 – Farmasøytisk praksis

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet omfatter et semesters farmasøytisk praksis, der det sentrale er å lære å løse legemiddelrelaterte problemstillinger i aktiv kontakt med apotekets brukere og helsepersonell. Dette gjøres gjennom at studenten deltar i alle funksjoner i et apotek som for eksempel resepthåndtering, veiledning i legemiddelbruk, logistikk og økonomi/administrasjon/arbeidsledelse. Praksistiden skal gi studenten trening i å anvende sine kunnskaper og tilegne seg ferdigheter som bare kan læres gjennom praksis, slik at en master i farmasi ved aktiv bruk av sin kompetanse om legemidler, kan bidra til at helse og livskvalitet fremmes for individ og samfunn.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

 • mestrer du alle aspekter ved ekspedisjon av legemidler og tilgrensende varer og tjenester
 • kan du anvende kunnskap og ferdigheter fra tidligere kurs i gjennomføringen av praksisrelaterte oppgaver og prosjekter
 • kan du kommunisere om farmasifaglige problemstillinger på en forståelig måte med legemiddelbrukere og helsepersonell, inkludert spesialister, og kan bidra til tverrfaglig problemløsning
 • kan du analysere etiske og lovmessige problemstillinger knyttet til kontakt med legemiddelbrukere og helsepersonell og forstå og vurdere skriftlig dokumentasjon i form av lover og forskrifter
 • kan du analysere, herunder identifisere, vurdere og håndtere legemiddelrelaterte problemer
 • har du inngående kunnskap om apotekdrift, inklusive internkontroll og kvalitetssystemer

Opptak til emnet

Opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Obligatoriske forkunnskaper

De obligatoriske HMS-emnene som kreves for studenter på det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Egne obligatoriske forkunnskapskrav gjelder for studenter tatt opp på det 5-årige masterprogrammet i farmasi til og med høsten 2016 og som er overført fra gammel studieplan. Disse er i faglig samsvar med de obligatoriske forkunnskapskravene som gjelder for emnet, men kan være erstattet av emner fra gammel studieplan, samt overgangsemner. Studenter på overgangsordninger kan ta kontakt med studieadministrasjonen for fullstendig oversikt over obligatoriske forkunnskapskrav.

Overlappende emner

Undervisning

Praksis i apotek (og eventuelt tilgrensende institusjoner) med trening i alle aspekter av farmasøytens arbeidsoppgaver under veiledning fra en provisorfarmasøyt (MSc.). Studenten forventes å være på apotek 7,5 timer per dag. Det vektlegges å gi studentene mulighet for trening i tverrfaglig samarbeid.

Mappeinnlevering av 18 obligatoriske oppgaver av varierende omfang, hvor reseptvurderinger, formidling, refleksjoner og planlegging blir trenet (totalt omtrent 2 ukers arbeide) både skriftlig og som lydfiler, i treningsperioden er forutsetting for eksamen, liksom veileders anbefaling om godkjent praksisperiode.

I løpet av praksisperioden gjennomføres det tre fellessamlinger på UiO:

 • prepraksis (4½ dager, 7,5 timer per dag)
 • midtpraksis (4 dager, 7,5 timer per dag)
 • postpraksis (1 dag, 7,5 timer)

Undervisningen gjennomføres i form av forelesninger, seminarer, gruppearbeid og rollespill.

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og godkjent og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Fullført og godkjent praksisopphold er gyldig i 3 år.

Eksamen

Objektiv strukturert klinisk eksamen (OSCE).

Eksamenen består av skriftlige, muntlige og praktiske oppgaver, hvor studenten testes i farmasøytiske kunnskaper og ferdigheter. Den omfatter teoretiske kunnskaper, vurderingsevne, evne til resonnement, problemløsning, kommunikasjonsferdigheter og språklig formidlings- og oppfattelsesevne.

Gjennomføring av eksamen:

OSCE er bygget opp som en stasjonseksamen. På hver stasjon får kandidaten tildelt en eller flere oppgaver som skal løses innen en nærmere angitt tid. Man vil før eksamen få oppgitt hvor mange minutter man har til rådighet på hver stasjon. Det foretas nøyaktig tidskontroll, og det er en kort pause mellom hver stasjon slik at man rekker å forflytte seg fra stasjon til stasjon. Det er lagt inn hvilestasjoner.

Alle obligatoriske oppgaver i mappeinnlevering må være godkjent før eksamen og vurdering fra veileder, som anbefaler godkjent praksisopphold, må også foreligge.

For adgang til eksamen må du ha:

 • 18 godkjente obligatoriske oppgaver
 • veileders anbefaling om at praksisopphold skal godkjennes skal foreligge, og veileders midtvurdering og sluttvurdering skal foreligge

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk. Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emne:

Hjelpemidler til eksamen

På enkelte stasjoner kan det være tillatte hjelpemidler som kalkulator og /eller skriftlige og/eller elektroniske tekster/bilder.

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. sep. 2020 06:10:25

Fakta om emnet

Studiepoeng
30
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk