FARM3190 – OE i fysiologi, farmakoterapi, legemiddelanalyse og farmakognosi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i oppbygning og funksjon av kroppens organsystemer som ikke har blitt dekket av tidligere kurs. Anatomi og fysiologi danner grunnlaget for å forstå patofysiologien og legemidlenes virkningsmekanismer innen organsystemene. Emnet gir kompetanse i biofarmasi og bruk av legemidler innen terapiområdene hjerte-karsykdom, endokrinologi inkludert diabetes, nyresvikt og veterinærmedisinsk farmakoterapi. Emnet gir kompetanse i bioanalyse som gir grunnlag for å forstå hvordan man bestemmer legemidler og metabolitter i komplekse biologiske matrikser som blod og urin og inneholder også bruk av naturmidler.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

 • har du bred kunnskap om hvordan menneskekroppen er bygd opp og hvordan organsystemene fungerer
 • kan du beskrive patogenese, etiologi, symptomatologi og behandling ved hjerte-karsykdom, endokrine sykdommer inkludert diabetes og nyresvikt, har kunnskap om biofarmasi og har bred kunnskap om prinsippene rundt den aktuelle legemiddelterapi og kan vurdere legemiddelterapi i relasjon til ikke-medikamentell behandling
 • kan du identifisere problemer knyttet til anvendelse av flere legemidler samtidig (polyfarmasi)
 • kan du vurdere dokumentasjon om medisinplanter og naturstoffer, relatere innholdsstoffer til bruk, vurdere fare for interaksjoner med legemidler og vurdere fare for bivirkninger
 • har du kunnskap om veterinærmedisinsk farmakoterapi
 • kan du foreslå, vurdere og gjennomføre ekstraksjon av legemidler, misbruksstoffer og deres metabolitter fra biologiske matrikser (serum, urin) samt kunne foreslå, vurdere og gjennomføre kromatografiske bestemmelser av disse til kvantitative og kvalitative formål

Opptak til emnet

Opptak til det 5-årige masterstudiet i farmasi t.o.m. høsten 2016.

Dette er et overgangsemne som kun er åpent for studenter tatt opp på det 5-årige masterstudiet t.o.m. høsten 2016, og som overfører fra gammel til ny studieplan.

Emnet er ikke tilgjengelig for studenter tatt opp til det 5-årige masterstudiet og den nye studieplanen f.o.m. høsten 2017.

Obligatoriske forkunnskaper

De obligatoriske HMS-emnene som kreves for studenter på det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Fritak for emnet:

Farmasiutdanningen er en profesjonsutdanning regulert av fastsatte lover og regler for hva som skal inngå I utdanningen. Fritak for emner innvilges kun hvis alle læringsutbytter gjeldende for utdanningen er dekket.

Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen gjennomføres i form av selvstudium med tilgang til podcast-forelesninger og kollokvieoppgaver. I løpet av emnet skal følgende aktiviteter gjennomføres:

 • Individuell prosjektoppgave i farmakognosi - obligatorisk
 • Laboratoriekurs i legemiddelanalyse (2 øvelser av 6 timer med innlevering av 2 laboppgaver) - obligatorisk
 • Besvarelse av 5 PBL-oppgaver - obligatorisk

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen. Obligatorisk undervisning skal dokumentere at studenten har tilegnet seg nødvendige kunnskaper og ferdigheter.

For å delta på laboratorieøvelser er det et krav om at HMS-emnet HMS0503 – Laboratoriesikkerhet må være bestått.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Fullført og godkjent laboratoriekurs (øvelser og innleveringer), bestått prosjektoppgave og godkjente PBL-oppgaver er gyldig i 3 år.

Eksamen

 • Skriftlig eksamen av 4 timer, teller 80 % av sluttkarakteren.
 • Individuell prosjektoppgave, teller 20 % av sluttkarakteren.

For adgang til eksamen må du ha:

 • Gjennomført 2 laboratorieøvelser og godkjent 2 laboratorierapporter
 • Bestått individuell prosjektoppgave
 • Godkjent besvarelse av 5 PBL-oppgaver

 

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner:

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. nov. 2020 14:10:32

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst

Avholdes ved behov.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk