FRM-KJM5050 – Bioanalytisk kjemi I: avanserte separasjonsmetoder og bioanalyse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

FRM-KJM5050 fokuserer på mange av de viktigste aspekter  i de forskjellige trinn i en analysemetode for ulike biologisk aktive forbindelser (endogene forbindelser, miljøgifter, legemidler e.l.) i ulike matrikser som biologiske væsker (f. eks. serum, urin, cellkulturer) og miljøprøver (f. eks overflatevann).

Hva lærer du?

Emnet går inn på følgende temaer:

  • sammensetning til de ulike prøvematrikser (biologiske- og miljøprøver) og begrensninger det gir i forhold til analysemetodene
  • de mest anvendte prøveopparbeidelsesteknikker som væske-væske og fast-fase ekstraksjon (både off-line og on-line)
  • utdypning i væskekromatografi: kolonneteknologi, stasjonærfaser og miniatyrisering
  • LC-MS: ionisering, analyse, deteksjon og spekter-tolkning
  • LC-MS basert dopinganalyse

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er primært for studenter som har godkjent studieplan for 2.avdeling av det 5-årige masterstudiet i farmasi eller studierett til det 2-årige masterstudiet i kjemi ved UiO.

Farmasistudenter og Kjemistudenter må kontakte studieadministrasjonen ved Farmasøytisk institutt for å bli meldt opp til undervisning og eksamen.

Andre kan søke opptak til emnet og tildeles plass dersom faglig bakgrunn er tilstrekkelig.

Det er ikke noen begrensning i antall deltakere på emnet. Ved få påmeldte studenter kan emnet bli avlyst.

Analytisk kjemi tilsvarende FRM2010 – Kvalitetskontroll av farmasøytiske råvarer (nedlagt) og FRM3030 – Bruk av legemidler, del III (for studenter med farmasibakgrunn) eller KJM2400 – Analytisk kjemi I og KJM3400 – Analytisk kjemi II - separasjonsmetoder (for studenter med kjemibakgrunn)

Overlappende emner

Undervisning

Det skal gis forelesninger og kollokvier i 11 hele dager. Studenter presenterer (sammen med en annen student) en aktuell vitenskaplig publikasjon som vil bli utlevert på kurs. Presentasjonen skal være godkjent før du kan gå opp til eksamen. Det er ingen praktiske laboratorieøvelser.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Ved få antall påmeldte kan emnet bli avlyst.

Eksamen

4 timer skriftlig digital eksamen eller 45 minutter muntlig eksamen avhengig av antall studenter som tar emnet.

Presentasjonen skal være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk. Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emne:

Hjelpemidler til eksamen

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. des. 2020 19:10:43

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Undervisning tilbys siste gang vår 2020

Eksamen
Vår

Eksamen tilbys siste gang vår 2022

Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)