Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studentene skal systematisk bygge kompetanse om bruk av legemidler, ved å sette sammen fagkunnskap fra flere farmasøytiske fagdisipliner (farmakologi, samfunnsfarmasi, legemiddelanalyse, farmakognosi). Emnet vil sammen med emnene FRM 2040 Bruk av legemidler del I og FRM 3020 Bruk av legemidler del II danne et helhetlig bilde for bruk av legemidler mot sykdommer i samtlige definerte humane organsystemer fra Felleskatalogen.

Hva lærer du?

Emnet omfatter undervisning i anvendelse av legemidler ved viktige sykdommer som er tilgjengelig for medikamentell profylakse og terapi, og det fokuseres på emner hvor farmasøyters virksomhet er av særskilt betydning. Det blir undervist i farmakologi, legemiddelanalyse, samfunnsfarmasøytiske aspekter som etikk og legemiddeløkonomi og bruk av naturmidler.

Etter gjennomgang av hvert emneområde skal studentene ha tilegnet seg kunnskap slik at han/hun:

  • kan beskrive de enkelte sykdommers patogenese, etiologi og symptomatologi
  • kan redegjøre for prinsippene rundt den aktuelle legemiddelterapi samt foreslå hensiktsmessige legemidler og dosering av disse. I tillegg skal de kjenne til de viktigste "problemlegemidler" som krever spesielle forhåndsregler ved dosering og bruk.
  • kan vurdere fordeler og eventuell interaksjonsrisiko ved samtidig bruk av flere legemidler og vurdere legemiddelterapi i relasjon til annen ikke-medikamentell behandling.
  • kan vurdere dokumentasjon om medisinplanter og naturstoffer, relatere innholdsstoffer til bruk, vurdere fare for interaksjoner med legemidler og vurdere fare for bivirkninger.
  • kan identifisere sannsynlige bivirkninger av legemidler.
  • kan vurdere hva slags informasjon som er viktig å gi de ulike pasientgrupper for at legemidlet skal brukes riktig.
  • kan kommunisere omkring riktig legemiddelbruk med den enkelte pasient og helsepersonell.
  • kan foreslå, vurdere og gjennomføre ekstraksjon av legemidler, misbruksstoffer og deres metabolitter fra biologiske matrikser (serum, urin), samt foreslå, vurdere og gjennomføre kromatografiske bestemmelser av disse til kvantitative og kvalitative mål.

.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har opptak til det 5-årige masterstudiet i farmasi ved UiO.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For undervisning og eksamen: bestått alle tidligere emner i det 5-årige masterstudiet i farmasi t.o.m. FRM2040 .

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Det er obligatorisk sikkerhetsopplæring i begynnelsen av første semester. For studenter som starter på det 5-årige masterprogrammet i farmasi fra og med høsten 2015
kreves følgende HMS-emner:

Du må ta med dokumentasjon på at du har bestått HMS0501, HMS0502, HMS0503, HMS0506 og HMS0507 når du møter på første obligatoriske laboratorieundervisning.

For studenter som tok FRM3030 mellom høsten 2012 og våren 2015 gjelder at FRM3030 ikke kan inngå i grad før følgende emner er bestått:

  • MNHMS0015 - Innføring i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) (nedlagt) eller HMS0501 - Sikkerhet og fysisk miljø og HMS0502 - Utviklende læringsmiljø, HMS0506 Klinikksikkerhet HMS0507 Brannsikkerhet
  • MNHMS0010LS - Innføring i laboratoriesikkerhet (nedlagt) eller MNHMS0020LS - In-depth Laboratory Safety (nedlagt) eller HMS0503 - Laboratoriesikkerhet

Se eventuelt egen [nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner] (url: http://www.mn.uio.no/studier/emner/hms-emner.html).

Undervisning

Adgang til å gå opp til eksamen forutsetter godkjent deltagelse i obligatorisk undervisning (seks PBL-temaer, to laboratorieøvelser i legemiddelanalyse, prosjektoppgave i farmakognosi, ett rollespill innen kommunikasjon og ett gruppearbeid i etikk).

Inaktivitet og/eller for stort fravær i obligatorisk undervisning medfører at studenten ikke får sluttvurdering/eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Prosjektoppgaven innen naturmidler skal være bestått med bokstavkarakter før man får gå opp til avsluttende eksamen.
Seks timers skriftlig eksamen med bokstavkarakter.

Hjelpemidler: kalkulator

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Kalkulator

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Studieplanen er under revisjon. Dette emnet undervises siste gang våren 2019.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk