Kort om emnet

Emnet omfatter i hovedsak et 6 måneders opphold på apotek der det viktigste fokuset er å lære å løse legemiddelrelaterte problemstillinger i aktiv kontakt med apotekets kunder og annet helsepersonell. Dette gjøres gjennom at studenten deltar i alle apotekets funksjoner som for eksempel resepthåndtering, veiledning i legemiddelbruk, logistikk og økonomi/administrasjon/arbeidsledelse.

Hva lærer du?

Praksistiden skal gi studenten trening i å anvende sine kunnskaper og tilegne seg ferdigheter som bare kan læres gjennom praksis, slik at en master i farmasi ved aktiv bruk av sin kompetanse om legemidler, kan bidra til at helse og livskvalitet fremmes for individ og samfunn

Opptak og adgangsregulering

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har opptak til det 5-årige masterstudiet i farmasi ved UiO.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For undervisning: bestått alle tidligere emner i det 5-årige masterstudiet i farmasi t.o.m. FRM3030 og godkjent obligatoriske deler av FRM3040 .
Studenter som skal avlegge ny/utsatt eksamen i FRM3030 gis anledning til å starte på apotekpraksis (FRM4000) men hvis denne eksamenen ikke bestås vil gjennomført apotekpraksis ikke bli godkjent.
For eksamen: bestått alle tidligere emner i det 5-årige masterstudiet i farmasi t.o.m. FRM3030 .

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Det er obligatorisk sikkerhetsopplæring i begynnelsen av første semester. For studenter som starter på det 5-årige masterprogrammet i farmasi fra og med høsten 2015
kreves følgende HMS-emner:

Emnene ovenfor må være bestått for oppstart på FRM4000.

For studenter som tok FRM4000 mellom høsten 2012 og våren 2015 gjelder at FRM4000 ikke kan inngå i grad før følgende emner er bestått:

  • MNHMS0015 - Innføring i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) (nedlagt) eller HMS0501 - Sikkerhet og fysisk miljø og HMS0502 - Utviklende læringsmiljø, HMS0506 Klinikksikkerhet HMS0507 Brannsikkerhet
  • MNHMS0010LS - Innføring i laboratoriesikkerhet (nedlagt) eller MNHMS0020LS - In-depth Laboratory Safety (nedlagt) eller HMS0503 - Laboratoriesikkerhet

Se eventuelt egen [nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner] (url: http://www.mn.uio.no/studier/emner/hms-emner.html).

Overlappende emner

Undervisning

Emnet starter med en uke obligatorisk undervisning ved Farmasøytisk institutt i slutten av 6. semester. Deretter går studentene ut i apotekpraksis. I september er det midtveissamling som også er obligatorisk. Apotekerpraksis fortsetter fram til slutten av 7 semester. Eksamen er i slutten av 7 semester.

Inaktivitet og/eller for stort fravær i obligatorisk undervisning medfører at studenten ikke får sluttvurdering/eksamen.

Praksisopphold i apotek må være bestått før avsluttende eksamen avlegges.

Eksamen

Eksamen består av 3 deler. Alle delene må være bestått for å få bestått karakter på emnet.

* praksisopphold i apotek
* flervalgseksamen på PC
* en muntlig eksaminering

For å kunne gå opp til eksamen må praksisoppholdet være bestått.

Praksisoppholdet vurderes som bestått på bakgrunn av:

*alle obligatoriske oppgaver må være innlevert og godkjent innenfor fastsatte frister
* veileders vurdering av studenten i følge et gitt vurderingskjema
* tilstedeværelse. Gyldig fravær over 10% vil normalt føre til at praksis ikke godkjennes

Hjelpemidler

Relevante oppslagsverk og kalkulator

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Ved praktisering av tregangersregelen ses dette emnet i sammenheng med FARM3130 – Farmasøytisk praksis.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport

Annet

Adgang til ny praksisperiode

Dersom studentens praksisopphold vurderes til ikke bestått, må praksisoppholdet tas på nytt. Det gis ikke anledning til å gjennomføre praksisopphold mer enn 2 ganger.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst med oppstart i slutten av vårsemesteret.

Studieplanen er under revisjon. Dette emnet undervises siste gang i 2019.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk