FRM4030 – Forskningsforberedende kurs i farmakognosi og legemiddelkjemi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler teori og praktisk bruk av biologiske og kjemiske metoder i farmasøytisk forskning, herunder isolasjon, strukturoppklaring, syntese og bioassay. Det er svært relevant for farmasistudenter og andre som skal benytte slike teknikker under sitt arbeid med masteroppgaven. Kurset vil være en videreføring av undervisningen i farmakognosi og legemiddelkjemi fra grunnstudiet i farmasi. Deltagerne skal etter endt kurs være i stand til å utføre arbeid med å isolere fra naturlige kilder, syntetisere, renfremstille og identifisere produkter av farmasøytisk interesse samt å kunne utføre enklere bioassay.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål:
Emnet vil fokusere på teori og praktisk bruk av isolasjons- og syntesemetoder, kromatografiske og spektroskopiske metoder, bioassaymetoder og anvendelse av disse på konkrete problemstillinger innen farmakognosi og legemiddelkjemi.

Ferdighetsmål:
Dette emnet vil gi kunnskapsmessige og metodiske ferdigheter som kommer til anvendelse i masteroppgavearbeidet og eventuell videre forskningskarriere.

Holdningsmål:
Dette emnet vil gi øket evne til å anvende metodologiske kunnskaper på bredere felter.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er primært tilgjengelig for studenter som er tatt opp til det 5-årige masterstudiet i farmasi ved UiO. Ved ledig kapasitet kan andre søke opptak til emnet og tildeles plass dersom faglig bakgrunn er tilstrekkelig.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For undervisning og eksamen: Bestått alle tidligere emner i det 5-årige masterstudiet i farmai t.o.m. FRM3040, samt MNHMS0015 - Innføring i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og MNHMS0020LS - Fordypning i laboratoriesikkerhet.

For studenter uten opptak til det 5-årige masterstudiet i farmasi kreves kunnskaper i legemiddelkjemi og farmakognosi tilsvarende 1.avdeling på det 5-årige masterstudiet i farmasi.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger, kollokvier, obligatorisk praktisk laboratoriearbeid og selvstudium. Obligatoriske fremlegginger og innlevering av rapporter inngår også. Laboratoriearbeidet, rapporter og egen fremlegging må dokumentere at studenten har tilegnet seg de forventede kunnskaper og ferdigheter.

Inaktivitet og/eller for stort fravær i obligatorisk undervisning medfører at studenten ikke får sluttvurdering/eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Det avholdes ingen eksamen. Kurset godkjennes basert på obligatorisk laboratoriearbeid og godkjente rapporter og fremlegginger.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Ingen eksamen. Bestått/ikke bestått basert på oppmøte, fremlegging og innleverte rapporter

Undervisningsspråk

Norsk