FRM4050 – Forskningsforberedende kurs i klinisk farmasi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Målet med emnet er at du skal tilegne deg kunnskap slik at du skal kunne utføre et forskningsprosjekt innen klinisk farmasi, samt kjenne til hvordan du kan jobbe som klinisk farmasøyt i tverrfaglige behandlingsteam og i pasientrelasjon.

Hva lærer du?

Etter endt emne skal du ha grundig forståelse av begrepene legemiddelrelaterte problemer (LRP), legemiddelforløp, systematisk legemiddelgjennomgang samt betydning av klinisk kommunikasjon om legemidler. Du skal ha tilegnet deg:

  • grundig kunnskap om metoder for å identifisere LRP samt klassifisering av LRP
  • kunnskap om modeller for legemiddelforløp
  • grundig forståelse for hvordan gjennomføre systematisk legemiddelgjennomgang
  • grundig forståelse for prinsipper for å gjennomføre en legemiddelsamtale med pasient etter concordanceprinsippet

Opptak til emnet

Emnet er tilgjengelig for studenter som har opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi ved UiO.

Obligatoriske forkunnskaper

For undervisning og eksamen: Bestått alle tidligere emner i det 5-årige masterprogrammet i farmasi t.o.m. FRM3040 – Utvikling av nye legemidler, samt de obligatoriske HMS-emnene som kreves for studenter på programmet. 

Undervisning

Emnet går over ett semester over 8 uker, med undervisning 2 halve dager pr uke. Det er obligatorisk tilstedeværelse. Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger, gruppearbeid med bl.a kasuistikker og obligatoriske hjemmeoppgaver.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Muntlig eksamen.

Adgang til å gå opp til eksamen forutsetter godkjent deltakelse i obligatorisk undervisning og bestått alle obligatoriske oppgaver. 

Hjelpemidler til eksamen

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2020 16:10:53

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Undervisning tilbys siste gang vår 2020

Eksamen
Vår

Eksamen tilbys siste gang vår 2022

Undervisningsspråk
Norsk