FRM4110 – Anvendt statistikk for farmasøyter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Emnet skal gi en innføring i anvendt statistikk - hvordan tall og data skal organiseres og forstås og hvordan man skal trekke konklusjoner fra dem.

Hva lærer du?

Du vil lære viktige metoder til å beskrive og forstå data, få kjennskap til sannsynlighetsfordelinger og lære å anvende forskjellige metoder til statistisk analyse av data. Du vil blant annet lære estimering av konfidensintervall, hypotesetesting og tolkning av P-verdier. Både parametriske og ikke-parametriske metoder vil bli gjennomgått. I tillegg lærer du regresjonsanalyse og litt om forsøksplanlegging. Etter endt kurs skal du være i stand til å utføre enkle statistiske analyser og kunne forstå og tolke resultatene.

Opptak til emnet

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Obligatoriske forkunnskaper

For undervisning og eksamen: Gjeldende opptakskrav til det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid og regneøvelser på PC-stue. Innlevering og godkjenning av obligatoriske oppgaver er en forutsetning for at studenten skal kunne gå opp til skriftlig eksamen.

Inaktivitet og/eller for stort fravær i obligatorisk undervisning medfører at studenten ikke får sluttvurdering/eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Fire timers skriftlig eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner:

Hjelpemidler til eksamen

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. okt. 2021 22:12:02

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Undervisning tilbys siste gang vår 2020

Eksamen
Vår

Eksamen tilbys siste gang vår 2022

Undervisningsspråk
Norsk