Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi en innføring i anvendt statistikk – hvordan tall og data skal organiseres og forstås og hvordan man skal trekke konklusjoner fra dem.

Hva lærer du?

Du vil lære viktige metoder til å beskrive og forstå data, få kjennskap til sannsynlighetsfordelinger og lære å anvende forskjellige metoder til statistisk analyse av data. Du vil blant annet lære estimering av konfidensintervall, hypotesetesting og tolkning av P-verdier. Både parametriske og ikke-parametriske metoder vil bli gjennomgått. I tillegg lærer du regresjonsanalyse og litt om forsøksplanlegging. Etter endt kurs skal du være i stand til å utføre enkle statistiske analyser og kunne forstå og tolke resultatene.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har opptak til det 5-årige masterstudiet i farmasi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For undervisning og eksamen: Gjeldende opptakskrav til det 5-årige masterstudiet i farmasi.

Overlappende emner

Overlapping med 10 studiepoeng mot STK1000 og STK1005

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid og regneøvelser på PC-stue.
Innlevering og godkjenning av obligatoriske oppgaver er en forutsetning for at studenten skal kunne gå opp til skriftlig eksamen.

Inaktivitet og/eller for stort fravær i obligatorisk undervisning medfører at studenten ikke får sluttvurdering/eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Fire timers skriftlig eksamen med bokstavkarakter

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk