FRM5540 – Fotoreaktivitet av legemidler

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir oversikt over fotoreaktive legemidler og kjemiske strukturer med forventet fotoreaktivitet. Standardisering av fotokjemisk stabilitetstesting og tolking av resultater blir diskutert. Fotokjemisk stabilitet i forhold til valg av hjelpestoffer, emballasje og andre formuleringsparametere, samt mulig effekt av reformulering blir gjennomgått både for flytende og faste doseringsformer. Betydningen av fotoreaktivitet i forbindelse med bivirkninger av legemidler blir diskutert. Prinsippene bak fotoaktiverbare legemiddelformuleringer blir gjennomgått.

Hva lærer du?

Målet er å gi studentene kunnskaper som setter dem i stand til å vurdere legemidlenes potensielle fotoreaktivitet, ta nødvendige forhåndsregler for å beskytte legemiddelformuleringen mot lys og gi anbefalinger til helsepersonell og pasient i forbindelse med håndtering og bruk av fotoreaktive legemidler. Studentene skal også kunne vurdere konsekvenser av reformulering og in situ tilberedning i forhold til fotostabilitet. Studentene skal få forståelse for standardisert fotostabilitetstesting i henhold til internasjonale retningslinjer. Etter avsluttet kurs skal studentene også ha kjennskap til anvendelse av fotoaktiverbare legemidler som terapeutisk prinsipp.

Opptak til emnet

Emnet er primært tilgjengelig for studenter som har godkjent studieplan for 2.avdeling av det 5-årige masterprogrammet i farmasi ved UiO. Ved ledig kapasitet kan andre søke opptak til emnet og tildeles plass dersom faglig bakgrunn er tilstrekkelig.

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått alle tidligere emner i det 5-årige masterprogrammet i farmasi t.o.m. FRM3040 - Utvikling av nye legemidler. For studenter uten opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi kreves kunnskaper i relevant fagområde tilsvarende 1.avdeling på det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Grundige kunnskaper om legemiddelformulering og legemiddelproduksjon, tilsvarende FRM 2020, FRM2030, FRM3000 og FRM3010 i det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Overlappende emner

Undervisning

Selvstudium og kollokvier.

Inaktivitet og/eller for stort fravær i obligatorisk undervisning medfører at studenten ikke får sluttvurdering/eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen/muntlig eksamen avhengig av antall studenter som tar emnet.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emne:

Hjelpemidler til eksamen

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. jan. 2021 15:10:59

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Undervisning tilbys siste gang vår 2018

Eksamen
Vår

Eksamen tilbys siste gang vår 2020

Undervisningsspråk
Norsk