Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Legemiddeløkonomi er økonomisk teori og metode anvendt på legemiddelmarked og legemidler. Kurset er ment å være både teoretisk interessant og nyttig i forhold til seinere jobbmuligheter. Det begynner med en gjennomgang av verdigrunnlaget for helsevesenet, behov for prioritering av tiltak og retningslinjer for prioritering mellom ulike pasientgrupper. Det vises så hvordan kostnader og nytte ved legemidler kan kvantifiseres og sees i forhold til hverandre. Tanken med slik informasjon er at den skal hjelpe i beslutninger om prissetting og prioritering, herunder om opptak av legemidler i blåreseptordningen. Kurset gir også en innføring i behovet for samfunnsmessig regulering av priser når konkurransen i et marked er begrenset.

Det vil bli generelt bli lagt stor vekt på forståelse av ulike verdi- og nyttebegreper og refleksjon om forholdet mellom effektivitet og rettferdighet i ressursbruk på legemidler. Det stilles krav til analytiske ferdigheter, men ikke til matematiske ferdigheter utover å beherske enkle regneoperasjoner. Følgende vil bli gjennomgått:

 • Legemiddelutgiftene. Behov for økonomisk evaluering og prioritering.
 • Samfunnets verdier ved prioritering: Effektivitet, etikk og rettferdighet.
 • Legemiddelindustriens og Legemiddelverkets arbeid med helse økonomi. Retningslinjer for legemiddeløkonomiske analyser i forbindelse med refusjonssøknader.
 • Hva er kostnader og hvordan beregnes de?
 • Verdsetting av helsegevinster:
  Økonomisk analyse forutsetter medisinske data. Krav til evidens for medisinsk effekt.
  Monetær nytt-kostnad-analyse
  Kostnad-effekt-analyse
  Kostnad-per-QALY-analyse
  Kostnad-verdi-analyse
  Vurdering av framtidige helsegevinster i forhold til nåtidige
 • Hvordan ta hensyn til usikkerhet i data
 • Legemiddelbedrifters prispolitikk i markeder med begrenset konkurranse. Behovet for offentlig regulering.

Hva lærer du?

Målsettingen er at studentene skal:

 • Kunne forstå og kritisk vurdere publiserte økonomiske analyser.
 • Selv kunne designe og gjennomføre studier der legemidlers verdi i forhold til deres kostnader belyses med ulike analysetyper.
 • Bli i besittelse av stadig mer etterspurt kunnskap i privat industri og offentlig forvaltning.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er primært tilgjengelig for studenter som har godkjent studieplan for 2.avdeling av det 5-årige masterstudiet i farmasi ved UiO. Ved ledig kapasitet kan andre søke opptak til emnet og tildeles plass dersom faglig bakgrunn er tilstrekkelig.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått alle tidligere emner i det 5-årige masterstudiet i farmasi t.o.m. FRM3040. For studenter uten opptak til det 5-årige masterstudiet i farmasi kreves kunnskaper i relevant fagområde tilsvarende 1.avdeling på det 5-årige masterstudiet i farmasi.

Overlappende emner

Ingen overlapping mot eksisterende emner, for overlapp mor gamle emner ta kontakt med Farmasøytisk insitutt.

Undervisning

Undervisningen er basert på forelesninger med diskusjon, artikler, lærebok, og PC-øvelser med programmet Treeage.

Inaktivitet og/eller for stort fravær i obligatorisk undervisning medfører at studenten ikke får sluttvurdering/eksamen

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen/muntlig eksamen avhengig av antall studenter som tar emnet.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Avholdes ikke våren 2019.

Eksamen

Hver vår

Avholdes ikke våren 2019.

Undervisningsspråk

Norsk