FRM5710 – Farmakologi, videregående

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet tar for seg utvalgte emner innen farmakologi og farmakodynamikk. Disse omfatter utdypende basalfarmakologi, aktuelle legemiddelgrupper og områder hvor det har skjedd en akkumulasjon av ny viten og/eller hvor det skjer en rask utvikling.

Hva lærer du?

Emnet gir gjennomgang av og oppdatering i sentrale farmakologiske emner, begreper og metoder, samt kunnskap om aktuell terapi, forskning og utvikling innen noen utvalgte terapeutiske områder. Disse områdene er: Legemiddel-reseptorinteraksjoner; Legemidler ved kreft; Legemidler ved neurodegenerative sykdommer; Legemidler ved astma og KOLS; Legemidler ved fedme og type 2-diabetes; og Legemidler ved angst og depresjon. Studenten skal kunne anvende kunnskap om aktuell terapi og nye målmolekyler (""targets"") for legemiddelbehandling og få forståelse for hvor langt i forsknings- og utviklingsprosessen disse er kommet innenfor de ulike terapiområdene. Studenten skal kunne evaluere om et aktuelt målmolekyl har forutsetning for å bli et godt ""target"" og kunne begrunne dette. Forstå og anvende farmakologisk originallitteratur. Studenten blir bevisst at en lærebok i faget ikke alltid gir et korrekt bilde av aktuell terapi og den forskning og utvikling som skjer innenfor terapiområdet. Studenten vil utvikle en generell nysgjerrighet for å følge med i dagsaktuell faglitteratur vedrørende nye behandlingsprinsipper innenfor ulike terapiområder.

Opptak til emnet

Emnet er primært tilgjengelig for studenter som har godkjent studieplan for 2.avdeling av det 5-årige masterprogrammet i farmasi ved UiO. Ved ledig kapasitet kan andre søke opptak til emnet og tildeles plass dersom faglig bakgrunn er tilstrekkelig.

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått alle tidligere emner i det 5-årige masterprogrammet i farmasi t.o.m. FRM3040 – Utvikling av nye legemidler. For studenter uten opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi kreves kunnskaper i relevant fagområde tilsvarende 1.avdeling på det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger. Studentene arbeider med pensum enten alene eller sammen med medstudenter. Studentene vil få veiledning i hvordan man leser vitenskapelige artikler for å trekke ut de mest sentrale funn og konklusjon(er).

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet. Ved få påmeldte deltakere kan emnet bli avlyst.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen/muntlig eksamen avhengig av antall studenter som tar emnet.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk. Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emne:

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2020 19:11:05

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Undervisning tilbys siste gang vår 2020

Eksamen
Vår

Eksamen tilbys siste gang vår 2022

Undervisningsspråk
Norsk