Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg utvalgte emner innen farmakologi og farmakodynamikk. Disse omfatter utdypende basalfarmakologi, aktuelle legemiddelgrupper og områder hvor det har skjedd en akkumulasjon av ny viten og/eller hvor det skjer en rask utvikling.

Hva lærer du?

Emnet gir gjennomgang av og oppdatering i sentrale farmakologiske emner, begreper og metoder, samt kunnskap om aktuell terapi, forskning og utvikling innen noen utvalgte terapeutiske områder. Disse områdene er: Legemiddel-reseptorinteraksjoner; Legemidler ved kreft; Legemidler ved neurodegenerative sykdommer; Legemidler ved astma og KOLS; Legemidler ved fedme og type 2 diabetes; og Legemidler ved angst og depresjon.

Studenten skal kunne anvende kunnskap om aktuell terapi og nye målmolekyler ("targets") for legemiddelbehandling og få forståelse for hvor langt i forsknings- og utviklingsprosessen disse er kommet innenfor de ulike terapiområdene. Studenten skal kunne evaluere om et aktuelt målmolekyl har forutsetning for å bli et godt "target" og kunne begrunne dette. Forstå og anvende farmakologisk originallitteratur.

Studenten blir bevisst at en lærebok i faget ikke alltid gir et korrekt bilde av aktuell terapi og den forskning og utvikling som skjer innenfor terapiområdet. Studenten vil utvikle en generell nysgjerrighet for å følge med i dagsaktuell faglitteratur vedrørende nye behandlingsprinsipper innenfor ulike terapiområder.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er primært tilgjengelig for studenter som har godkjent studieplan for 2.avdeling av det 5-årige masterstudiet i farmasi ved UiO. Ved ledig kapasitet kan andre søke opptak til emnet og tildeles plass dersom faglig bakgrunn er tilstrekkelig.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått alle tidligere emner i det 5-årige masterstudiet i farmasi t.o.m. FRM3040. For studenter uten opptak til det 5-årige masterstudiet i farmasi kreves kunnskaper i relevant fagområde tilsvarende 1.avdeling på det 5-årige masterstudiet i farmasi.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FRM9710 – Farmakologi, videregående

Undervisning

Forelesninger

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen/muntlig eksamen avhengig av antall studenter som tar emnet.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk