FRM5740 – Videregående Farmakokinetikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Studentene skal få fordypende kunnskaper i farmakokinetikk med fokus på doseringsregimer.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål: Beregne farmakokinetiske variabler med hjelp av excel. Designe enklere former av doseringsregimer, både intravenøse og perorale. Du får forståelse for prinsippene som ligger til grunn for populasjonsmodellering av farmakokinetiske data.

Ferdighetsmål: Du lærer deg også å justere behandlingen med tanke på å minimere risikoen for interaksjon med andre legemidler, naturmidler og næringsmidler. Du vil også kunne lese dokumentasjon av farmakokinetiske data som er gjort med populasjonsmodellering.

Holdningsmål: Du sitter igjen med gode holdninger for å optimalisere behandlingen til enkeltindivider.

Opptak til emnet

Emnet er primært tilgjengelig for studenter som har godkjent studieplan for 2.avdeling av det 5-årige masterprogrammet i farmasi ved UiO. Ved ledig kapasitet kan andre søke opptak til emnet og tildeles plass dersom faglig bakgrunn er tilstrekkelig.

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått alle tidligere emner i det 5-årige masterstudiet i farmasi t.o.m. FRM3040 – Utvikling av nye legemidler. For studenter uten opptak til det 5-årige masterstudiet i farmasi kreves kunnskaper i relevant fagområde tilsvarende 1.avdeling på det 5-årige masterstudiet i farmasi.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen vil foregå i form av forelesninger og obligatorisk integrerte regneoppgaver. Egenarbeid med regneoppgaver må påregnes utover dette. Studentene skal bruke dataverktøyer, primært Excel, men også mer spesialiserte kinetikkprogrammer vil bli brukt i løpet av kurset.

Godkjente regneoppgaver er en forutsetning for at studenten skal kunne gå opp til skriftlig eksamen.

Inaktivitet og/eller for stort fravær i obligatorisk undervisning medfører at studenten ikke får sluttvurdering/eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Ved få antall påmeldte kan emnet bli avlyst.

Eksamen

4 timer digital skriftlig eksamen/muntlig eksamen avhengig av antall studenter som tar emnet.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk. Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emne:

Hjelpemidler til eksamen

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2020 15:10:59

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Undervisning tilbys siste gang vår 2020

Eksamen
Vår

Eksamen tilbys siste gang vår 2022

Undervisningsspråk
Norsk