Dette emnet er nedlagt

FRM5910V – Farmasøyten i helsevesenet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kandidatene skal etter endt kurs ha kjennskap til helsevesenets organisering og farmasøytens rolle som helseprofesjon. Videre skal kandidaten ha grundig kunnskap om kliniske farmasøytiske tjenester samt kunne aktivt delta i tverrfaglig behandlingsteam rundt pasienten. Kandidaten skal via innføring i teori innen klinisk kommunikasjon og gjennom praktisk trening være i stand til å gjennomføre en legemiddelsamtale etter concordance prinsippet. Kandidatene skal etter endt kurs også kunne kritisk vurdere legemiddeldokumentasjon samt formidle denne til samarbeidende helsepersonell og til legemiddelbrukeren.

Hva lærer du?

Etter gjennomgang av hvert emneområde skal kandidaten ha tilegnet seg kunnskap slik at hun/han har:

  • god kjennskap til helsevesenets organisering, inkludert prioriteringer og informasjonsflyt
  • grundig oversikt over klinisk farmasøytiske tjenester og aktiviteter som kvalitetssikrer optimal legemiddelbruk
  • grundig forståelse for klinisk kommunikasjon og legemiddelsamtale
  • god kjennskap til bruk av legemiddeldokumentasjon og kritisk kilde vurdering i legemiddelspørsmål
  • praktisk kunnskap i klinisk farmasøytiske arbeidsmetoder samt erfaring i å aktivt delta i tverrfaglige behandlingsteam

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har opptak til masterstudiet i klinisk farmasi ved Universitetet i Oslo

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter kunnskaper tilegnet gjennom bachelorgrad eller mastergrad i farmasi og minst to års relevant yrkeserfaring

Undervisning

Emnet organiseres som 2 obligatoriske fellessamlinger av 1 ukes varighet hver.

Det skal utføres seks obligatoriske hjemmeoppgaver som inkluderer gjennomgang av pasientkasuistikker, legemiddelsamtaler, pasientundervisning, implementeringsplan for en klinisk farmasøytisk tjeneste og en teoretisk kommunikasjons-oppgave.

Praktisk trening med tilhørende gjennomgåelser/oppsummeringer er obligatoriske.

Praksisperioden på sykehus er obligatorisk.

Det er for hver undervisningsuke utarbeidet detaljerte målformuleringer, fordelt i kunnskapsmål, ferdighetsmål og holdningsmål.

Inaktivitet og/eller for stort fravær i obligatorisk undervisning medfører at studenten ikke får sluttvurdering/eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Adgang til å gå opp til eksamen forutsetter godkjent deltakelse i obligatorisk undervisning og bestått alle obligatoriske innleveringsoppgaver. Dokumentasjon på godkjent obligatorisk undervisning samles i en studentmappe.

Studentmappen skal inneholde følgende elementer:

  • Handsout fra egen forelesning
  • Samtalerapporter og journalnotater fra legemiddelsamtalene
  • Implementeringsplan for en klinisk farmasøytisk tjeneste
  • Godkjennelse fra fagansvarlig på obligatorisk arbeid og oppmøte på fellessamlinger
  • Godkjennelse fra veileder om godkjent praksisperiode på sykehus

For å få mappen godkjent må mappen være komplett. Godkjent mappe er en forutsetning for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Mappen medbringes på eksamen, og studenten kan bli spurt om innholdet i mappen som en del av den muntlige eksaminasjonen.
Eksamensform er muntlig eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Emnet har en tilsynssensor som vurderer den helhetlige kvaliteten på emnet, inkludert vurderingsordningen

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk