Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler teori for hvordan legemidler og legemiddelkandidater fremstilles industrielt og i laboratoriet. Kurset vil være en videreføring av undervisningen i organisk kjemi og legemiddelkjemi fra grunnstudiet i farmasi. Deltagerne skal etter endt kurs være i stand til å diskutere ulike synteseveier for syntese av legemidler og en industriell produksjon av disse.

Hva lærer du?

Emnet vil fokusere på syntesemetoder, syntesestrategi og retrosyntetisk analyse av kjente legemidler, men også de biologiske/farmakologiske egenskapene til legemidlene vil bli kort diskutert.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Kunnskaper i relevant(e) fagområde(r) tilsvarende 1.avdeling på det 5-årige masterstudiet i farmasi.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FRM5230 – Syntese av legemidler

Undervisning

Forelesninger, kollokvier og selvstudium.
For ph.d.-kandidatene vil i tillegg følgende temaer bli dekket av nyere oversiktsartikler: Metatese reaksjoner, Pd-katalyserte reaksjoner og enanFio selektive syntese metoder.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Først avholdes en skriftlig 1 times eksamen som er felles for alle studenter, deretter er det en individuell diskusjon rundt studentenes besvarelse som er estimert til 30 minutter.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren "bestått" tilsvarer karakteren "B" eller bedre ved det tilsvarende masteremne.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk