Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir oversikt over fotoreaktive legemidler og kjemiske strukturer med forventet fotoreaktivitet. Standardisering av fotokjemisk stabilitetstesting og tolking av resultater blir diskutert. Fotokjemisk stabilitet i forhold til valg av hjelpestoffer, emballasje og andre formuleringsparametere, samt mulig effekt av reformulering blir gjennomgått både for flytende og faste doseringsformer. Betydningen av fotoreaktivitet i forbindelse med bivirkninger av legemidler blir diskutert. Prinsippene bak fotoaktiverbare legemiddelformuleringer blir gjennomgått. En innføring i relevante fotokjemiske og fotofysiske metoder (Steady State, lifetime) inngår i emnet.

Hva lærer du?

Målet er å gi studentene kunnskaper som setter dem i stand til å vurdere legemidlenes potensielle fotoreaktivitet, ta nødvendige forhåndsregler for å beskytte legemiddelformuleringen mot lys og gi anbefalinger til helsepersonell og pasient i forbindelse med håndtering og bruk av fotoreaktive legemidler. Studentene skal også kunne vurdere konsekvenser av reformulering og in situ tilberedning i forhold til fotostabilitet. Studentene skal få forståelse for standardisert fotostabilitetstesting i henhold til internasjonale retningslinjer. Etter avsluttet kurs skal studentene også ha kjennskap til anvendelse av fotoaktiverbare legemidler som terapeutisk prinsipp.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Kunnskaper i relevant(e) fagområde(r) tilsvarende 1.avdeling på det 5-årige masterstudiet i farmasi.

Anbefalte forkunnskaper

Grundige kunnskaper om legemiddelformulering og legemiddelproduksjon, tilsvarende FRM 2020, FRM2030, FRM3000 og FRM3010 på det 5-årige masterstudiet i farmasi.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FRM5540 – Fotoreaktivitet av legemidler

Undervisning

Selvstudium og kollokvier

Hele boken er pensum.

Studentene skal fremlegge presentasjoner av utvalgte kapitler på engelsk for resten av gruppen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Fire timers skriftlig eksamen/muntlig eksamen avhengig av antall studenter som tar emnet.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren "bestått" tilsvarer karakteren "B" eller bedre ved tilsvarende masteremne.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Avlyst våren 2019

Eksamen

Hver vår

Avlyst våren 2019

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)

norsk og engelsk